Analysguiden: ANALYS Cell Impact: Tillväxten stärktes under kvartalet

2023-03-02 08:30:00

Överraskande stark tillväxt under Q4 men inför 2023 bedömer Analysguiden att det finns ett finansieringsbehov. På kort sikt är vi avvaktande men över tid finns god potential.

Efter en uppbromsning i försäljningen under tredje kvartalet överraskade Cell Impacts tillväxt under årets sista kvartal och var 39% högre jämfört med samma period i fjol. Samtidigt ökade rörelseförlusten i kvartalet till -29,1 Mkr från -25,7 Mkr. Sett till helåret 2022 så ökade försäljningen med 13% till 92,1 Mkr och rörelseförlusten uppgick till -103,5 Mkr. Bolaget förklarar nedgången i försäljningen under tredje kvartalet med temporära störningar i produkt- och produktionsomställningar som påverkade utvecklingen under perioden. Sammantaget var försäljningen av flödesplattor den huvudsakliga intäktskällan medan verktyg och utvecklingsprojekt utgjorde en mindre andel av omsättningen. Cell Impacts försäljning har i dagsläget inte haft någon direkt inverkan från Rysslands krig i Ukraina. Tvärtom är bedömningen att kunderna kan emotse ökad efterfrågan på bränsleceller, då den gröna omställningen nu också sker som ett led i att minska beroendet av rysk energi på den europeiska marknaden och i USA. Däremot signalerar Cell Impact att Covid och krigssituationen förlängt ledtider på utrustning vilket får konsekvenser i den nu pågående rationaliseringen av produktionen,  det bolaget kallar för Fas 2.

Finansieringsbehov under 2023
I årsskiftet 2021/22 genomförde Cell Impact en nyemission som tillförde bolaget 349 Mkr (före kostnader). Kapitalet nyttjas nu för att utveckla och addera tillverkningskapacitet inför en volymmässig kommersialisering. Finansieringen bedöms vara säkrad fram till mitten av 2023, men vi bedömer att det kommer att finnas behov av ytterligare kapitaltillskott därefter.

Kvartalet i kort
Intäkterna ökade mer än väntat med 39% och uppgick till 29,3 Mkr (21,0). Samtidigt ökade rörelseförlusten och uppgick till –29,1 Mkr (-25,7). Cell Impacts kostnader har ökat som en följd av högre produktion, fortsatt intrimning och utökad personalstyrka samtidigt som det förbereder bolaget för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor. Kassaflödet, före förändring i rörelsekapital, var fortsatt negativt och uppgick till -34,0 Mkr (-31,5).

Prognoser och utsikter
Vi har höjt våra försäljningsprognoser för 2023 och 2024, men samtidigt dragit ner förväntningarna för resultatutvecklingen. Vår tidigare bedömning att Cell Impact skulle nå break-even på EBITDA-nivå under 2024 har vi nu skjutit fram till 2025. Vi prognosticerar en försäljning om 140 Mkr för 2023 och 250 Mkr för 2024. Åven om utvecklingen gått något långsammare än vi tidigare prognosticerade ser vi att strategin håller och ger möjligheter för en bra utveckling på några års sikt. Aktien har haft en motig utveckling nedgång om omkring 40% jämfört med ett år sedan. Vi är trots det fortsatt kortsiktigt avvaktande innan vi ser en mer stabil vändning i volym och försäljning. Nedsidan är begränsad, och når Cell Impact ett kommersiellt genombrott finns på några års sikt en god potential.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cell-impact-tillvaxten-starktes-under-kvartalet

MFN