Analysguiden: ANALYS Cantargia: Nytt område öppnar sig

2023-02-28 08:50:00

Q4 vittnar om försening inom PanCAN-studien samt framsteg inom ny indikation. Vi ser PanCAN-studien som den stora värdedrivaren där positiva besked kan utgöra en trigger.

Start av PanCAN-studie dröjer
Cantargia rapporterar i sin bokslutskommuniké att nadunolimabs inkludering i PanCAN-studien, som undersöker nya behandlingar av metastaserad bukspottkörtelcancer, har försenats på grund av diskussioner med FDA. Förseningen hänger samman med det projekt som FDA lanserat sedan en tid tillbaka, Project Optimus.

Project Optimus ställer nya krav på studier av dosoptimering, alltså val av dosstyrka, innan godkännande av en cancerstudier kan ges. Mycket talar för att första patient kan starta behandling i studien tidigast i slutet av året, en försening i förhållande till tidigare målsättning.

Framsteg inom ny och svår indikation
Den andra stora nyheten i kommunikén var att TRIFOUR-studien, en fas 1-studie på den svåra cancerformen metastaserad trippel-negativ bröstcancer, har visat lovande tumörrespons på tolv patienter och att studien därför kan gå vidare till den planerade fas 2-delen. I denna del ska upp till 98 kvinnor inkluderas i bolagets första proof-of-concept studie, en potentiellt mycket värdeskapande investering.

De preliminära resultaten i fas 1-delen är lovande men också tidiga och svåra att dra tydliga slutsatser av. Den tumörrespons som sågs hos sex av de tolv patienterna är en tydligt positiv signal, men vi avvaktar mer data innan vi drar bestämda slutsatser.

Flera möjliga triggers under 2023
Vi fortsätter att se PanCAN-studien som den stora värdedrivande faktor i bolaget och ett positivt besked från FDA inom kort vore en kurstrigger. Planerna på en proof-of-concept studie inom lungcancer verkar dock inte vara färdiga och därför verkar fortsatt nyhetsflöde i TRIFOUR framstå som en viktigare faktor under 2023. Dessutom hoppas ledningen att fas 1-studie med CAN10 kan inledas under första halvåret.

Motiverat värde på 16 kronor (15) i väntan på FDA
Cantargia tar ett viktigt kliv i värdekedjan genom inledandet av den randomiserade andra delen i TRIFOUR-studien. Vår försiktiga värdering av denna svåra indikation uppgår i dagsläget till 2–3 kronor utspätt på antalet aktier som vi förväntar oss i bolaget under 2024.

Det ska jämföras med PanCAN-studien som vi anser motsvarar ett värde på 8 kronor per aktie, förutsatt att studien inleds i år. Samtaget höjer vi motiverat värde för Cantargia-aktien till 16 kronor, 1 krona över förra rapporten.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-nytt-omrade-oppnar-sig

MFN