Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår

2022-11-18 14:00:00

Efter förskjuten start av gruvdrift verkar knutarna till slut lösas. Analysguiden bedömer att gruvstarten närmar sig nu med målet att påbörja drift under 2023.

Efter att Botnias start av gruvbrytning har förskjutits under en tid verkar nu knutarna kunna lösas. I slutet av 2021 meddelade Botnia att miljötillståndet som gäller fyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken och som bolaget erhöll i december 2020 vunnit laga kraft. Vår, och bolagets, bedömning då var att gruvbrytning skulle komma att börja under 2022 i en relativt snabb process för att konstruera gruvan. I stället har uppstarten väsentligt sinkats då det statliga organet Bergsstaten (del av SGU, Statens Geologiska Undersökning) som handlägger ärenden kring prospektering och mineralutvinning inte har återkopplat med markanvisning efter att ansökan till Bergsstaten skickades in i december 2021. Markanvisning är ett krav för att påbörja markarbeten. Nu verkar dock besked om markanvisning närma sig och Bergsstaten har påbörjat ärendet. Botnia bedömer att det finns möjlighet till att ärendet ska vara avklarat innan årsskiftet. Vi bedömer att gruvstart i Fäbodtjärn närmar sig och arbete pågår nu med målet att påbörja gruvdrift under 2023. Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter idag.

Avtal kring anrikning av malmen närmar sig
Avgörande för en lönsam gruvbrytning är att Botnia når avtal om anrikning eller bearbetning av den brutna malmen. Botnia har utrett flera olika alternativ. Nu verkar ett avtal med Dragon Mining kring anrikning av malmen i Dragon Minings verk i Svartliden närma sig avslut. Tester som gjordes under 2021 visar goda resultat. Kommer parterna överens i ett slutligt anrikningsavtal, vilket är sannolikt, faller en viktig pusselbit på plats. 

Guldpriset kvar på höga nivåer
Guldpriset ligger kvar på höga nivåer och uppgår i dagsläget till omkring 1 780 USD/oz– i en tid då det är skakigt på aktie- och räntemarknaderna. Botnias framtida lönsamhet är utöver guldprisutvecklingen beroende av utvecklingen USD/SEK. Räknat i svenska kronor uppgår guldpriset till omkring 598 tkr/kg idag. Lönsamhetskalkylen som genomfördes under 2018 visade på god lönsamhet och positiva kassaflöden redan vid det dåvarande guldpriset om 364 tkr/kg. Håller dagens guldpris i sig har potentialen ytterligare förbättrats.

Attraktiva kassaflöden när brytning kommer i gång
Vi räknar med att gruvan börjar producera malm under 2023. Våra prognoser för perioden 2023–2025 indikerar ett ackumulerat kassaflöde om 157 Mkr. Aktien har under flera år haft en stark utveckling men har fallit tillbaka under 2023 då produktionsstarten har förskjutits. Den nyligen aviserade företrädesemissionen innebär också en utspädning. I avvaktan på markanvisning från Bergsstaten och avtal kring bearbetning av malmen håller vi neutral syn på aktien men ser en god potential när nödvändiga avtal aviseras, och i än högre utsträckning när produktionen väl är på plats.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-botnia-exploration-planering-gruvstart-pagar

MFN