Aktier Nordea är fortsatt förstahandsvalet bland de nordiska storbankerna, skriver Ålandsbanken i ett morgonbrev.

Nordea bedöms ha en tydligt positiv vinstprofil där resultatet per aktie väntas öka med 6 procent under 2023 och med mer än 20 procent under 2024, trots att kreditförlusterna spås öka nästa år.

”Vi ser goda möjligheter att Nordea kan närma sig avkastningsmålet på 15 procent under 2024, vilket inte reflekteras i dagens värdering”, skriver Ålandsbanken.

Ålandsbanken räknar med att Nordeas räntenetto förbättras med cirka 1 miljard euro från 2022 till 2024, främst på grund av högre korta räntor som gör det möjligt att öka inlåningsmarginalerna. Volymtillväxten i utlåningen antas avta något de kommande åren samtidigt som utlåningsmarginalerna försämras av konkurrensskäl. Nettot av antagandena blir ändå kraftigt positivt för intäkterna 2023 och i viss mån 2024, enligt Ålandsbanken.

Vad gäller Nordeas kostnader väntas de enligt Ålandsbanken stiga något 2023 och 2024 jämfört med i år. De totala kostnaderna bedöms bli 5,0-5,1 miljarder euro för de närmaste åren jämfört med 4,9 miljarder för 2022.

”Vi har stort förtroende för Nordeas arbete med att hålla kostnadsbasen på låga nivåer, och bedömer att banken bör kunna motverka löneinflation med rationaliseringar drivet av digitaliseringen av kunderbjudandet”, skriver Ålandsbanken.

Ålandsbankens antaganden för Nordeas kreditförluster höjs till 25 punkter för 2023, men trots det väntas en ökad vinst per aktie för såväl 2023 som 2024. Nordeas värdering beskrivs som mycket attraktiv med ett p/e-tal på 7,9 för 2023 och en p/b-multipel på 1,0, där en mer rimlig värdering enligt Ålandsbanken bedöms vara p/e 12 och p/b omkring 1,4.