ALM Equity: Samtliga villkor för förvärv av Järntorget byggintressenter uppfyllda

2021-06-28 16:45:00

Förvärvsavtalet var villkorat av att för förvärvet nödvändig finansiering erhölls, samt att Konkurrensverket beslutade att lämna anmälan om företagskoncentration utan åtgärd.

Nu har samtliga villkor för förvärvet uppfyllts och 100% av aktieägarna har antagit erbjudandet från ALM Equity. Planen att tillträda under andra kvartalet 2021 ligger fast.

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-28 kl.16:45. 

Cision