ALM Equity AB (publ) genomför nyemissioner av stam- och preferensaktier

2021-06-30 12:15:00

I samband med tillträde av Järntorget Byggintressenter AB har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 juni 2021, idag beslutat om en riktad nyemission av 50 350 preferensaktier i Bolaget och om en riktad nyemission av 422 272 stamaktier i Bolaget. Teckningskursen för preferensaktierna uppgår till 114 kronor och teckningskursen för stamaktierna uppgår 726,598 kronor. Betalning sker genom kvittning av fordringar.

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 juni 2021, idag beslutat om en riktad nyemission om 509 770 preferensaktier till vissa investerare. Teckningskursen uppgår till 114 kronor. Betalning av teckningslikviden om totalt 58 113 780 kronor sker kontant.

Samtliga emitterade aktier har tilldelats.

Genom nyemissionerna ökar antalet utestående aktier med 982 392 aktier, från 23 871 252 aktier, till totalt 24 853 644, varav 14 223 772 preferensaktier och 10 629 872 stamaktier. Bolagets aktiekapital ökar med 9 823 920 kronor från 238 712 520 kronor till 248 536 440 kronor.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Cision