torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonssamarbete

Fisher

Fisher Investments Norden om förhållandet mellan bolagsvinster och aktiekurser

Publicerad: 3 maj 2023, 10:25

Att äga aktier ger investerare rätt till en del av bolagens framtida vinster. Med detta sagt tycker vi att investerare ofta fokuserar för mycket på vad bolagens senaste vinstrapporter betyder för aktiekurserna. Det är en bakvänd strategi, enligt Fisher Investments Nordens granskning av historiska uppgifter om börsavkastningen och bolagsvinsterna. Vi anser att aktiekurserna förutser framtida bolagsvinster.


Mer om Fisher Investments Norden:

Läs mer om Fisher Investments Norden här.

Så även om bolagsrapporterna kan bekräfta det som aktierna redan har räknat in, måste man enligt vår mening analysera hur vinsterna kommer utvecklas under de kommande 3–30 månaderna för att bedöma vart aktiekurserna ska ta vägen.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Bolagsvinsterna offentliggörs vanligtvis kvartalsvis eller halvårsvis, och i dessa rapporter finns uppgifter om bolagens totala försäljning, kostnader och vinster. Bolagsvinster redovisas både totalt och per aktie, vilket är förenligt med att aktier ger en rätt till en del av bolagets vinster. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet tittar analytiker ofta på om försäljningen och vinsten ökade, sjönk eller var oförändrad jämfört med kvartalet innan eller samma kvartal i fjol – och hur denna information förhåller sig till förväntningarna. Bolagsledningen brukar även ge prognoser för det kommande kvartalet och året, och håller ofta en offentlig telefonkonferens med investerare och analytiker för att diskutera resultaten och svara på frågor. Dessa siffror och kommentarer ger investerarna en bild av hur bolaget mår och vad ledningen planerar för den närmaste framtiden. Det hjälper dem att justera sina förväntningar.

Vinstrapporterna ger viktig information till börsen, men, enligt Fisher Investments Nordens granskning av kommentarerna i media, inte på det sätt som rubrikerna beskriver. Fisher Investments Nordens analyser visar att aktier är framåtblickande indikatorer – de visar den sannolika utvecklingen de kommande 3–30 månaderna. Eftersom aktier innebär en andel i bolaget och dess vinst kan stigande aktiekurser återspegla vinst- eller försäljningstillväxt under denna tidsperiod. Men avgörande, enligt vår mening: Aktiekurserna rör sig innan bolagsvinsterna. Titta på avkastningen och vinst/aktie på det amerikanska indexet S&P 500 (som används här på grund av dess långa historik) sedan 1999.

Figur 1: Totalavkastningsindexet S&P 500 och vinst per aktie sedan 1999

Källa: FactSet, per 2023-03-15. Kvartalsvis vinst per aktie på indexet S&P 500, tillväxttakt år över år, och totalavkastningsindexet S&P 500, 1998-12-31 till 2022-12-31. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Y-axeln (vinsttillväxt) är avkortad för att förbättra läsligheten.

Som framgår av figuren ändrar börsen vanligtvis riktning innan bolagsvinsterna gör det, både i början och slutet av björnmarknader (breda börsnedgångar på minst 20 procent med fundamentala orsaker). Men även detta fångar inte helt upp börsens tendens att röra sig först, eftersom vinsterna rapporteras i efterhand. Ta björnmarknaden mellan oktober 2007 och mars 2009 som exempel. Då började vinsten per aktie att sjunka på årsbasis första kvartalet 2008.[i] Men bolagen rapporterade inte dessa resultat förrän under rapportsäsongen för det kvartalet, som sträckte sig över 2008 års andra kvartal. Och i slutet av den björnmarknaden började börsen stiga i början av mars 2009, men vinsterna började inte öka igen förrän 2010.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Fisher Investments Norden anser att det finns en logisk förklaring till varför börsen rör sig först. Bolagsvinsterna är en funktion av den ekonomiska aktiviteten vid en viss tidpunkt, som aktiekurserna tar hänsyn till när de inträffar – de väntar inte på att rapporterna ska bekräfta vad som redan har hänt. Resultatrapporter är en bekräftelse i efterhand på den utveckling som aktierna redan har prisat in. När de väl kommer ut har aktierna redan gått vidare med att prisa in framtiden enligt oss. Därför är resultatrapporter av begränsad nytta när man gör prognoser – förutom för att bedöma trender och hur de har utvecklats relativt tidigare prognoser, enligt vår mening.

I stället tror vi att det är nyttigare att titta på de faktorer som påverkar bolagsvinsterna under en överskådlig framtid – nämligen den politiska och ekonomiska miljön, och i vilken utsträckning de potentiella positiva och negativa faktorerna återspeglas i den allmänna opinionen. På den ekonomiska nivån granskar Fisher Investments Norden ledande indikatorer, t.ex. delkomponenten ”nya beställningar” i inköpschefsindex (månatliga undersökningar som visar vidden av den ekonomiska aktiviteten). Dagens beställningar är morgondagens produktion, så när denna komponent är expansiv innebär det framtida ekonomisk aktivitet. En annan användbar framåtblickande indikator är den globala lånetillväxten, som visar på kredittillgängligheten. Enligt Fisher Investments Nordens analyser innebär enklare tillgång till kredit att kapital flödar till företag och hushåll, som de sedan kan använda för att expandera och investera.

På den politiska fronten spanar Fisher Investments Norden efter hur troligt det är att regeringar kommer stifta lagar som skulle innebära stora, plötsliga förändringar av skatter, regelverk, äganderätt eller andra faktorer som skulle kunna minska incitamenten att investera. Ta till exempel Storbritanniens skatt på övervinster i energisektorn, som infördes i maj förra året och höjdes i november. Offshore Energies UK rapporterar att 95 procent av de tillfrågade energibolagen hade påverkats negativt av punktskatten och övervägde att investera någon annanstans.[ii] De brittiska energiaktierna har stigit sedan dess, men de släpade efter sina globala motsvarigheter i ungefär ett halvår efter att skatten infördes.[iii] Eller titta på USA:s lag från 2002, Sarbanes-Oxley, som syftade till att bekämpa bokföringsbedrägerier. Den ökade bolagens kostnader för att följa reglerna och förlängde enligt vår mening björnmarknaden 2000–2002.[iv]

Om man bara konstaterar att bolagsvinsterna lär sjunka betyder det inte att aktiekurserna kommer göra detsamma, vilket också framgår av figur 1 – perioden med svaga bolagsvinster 2015 utlöste inte någon djup börsnedgång. Men om man i stället tittar på om marknaden i stort eller en viss sektor eller till och med ett visst bolags resultat lär bli bättre eller sämre än vad de flesta analytiker räknar med, då kan man enligt Fisher Investments Norden börja ta fram en marknadsprognos och bedöma vilka områden som sannolikt kommer klara sig bättre relativt sett i en viss miljö.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: FactSet, per 2023‑03‑15. Påstående baserat på totalavkastning från indexet S&P 500, i dollar, 2007‑10‑09 till 2009‑03‑09. Björnmarknader definieras vanligtvis som långvariga, fundamentalt drivna breda börsnedgångar på minst 20 procent. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[ii] ”UK Oil and Gas Sector Warns Windfall Taxes Are Deterring Investment”, Gill Plimmer, Financial Times, 2023‑02‑26. Läst via The Marcet.

[iii] Källa: FactSet, per 2023‑03‑15. Påstående baserat på avkastningen med nettoutdelning från energisektorn i indexen MSCI UK IMI och MSCI World, i kronor, 2022‑05‑26 till 2023‑03‑14.

[iv] Ibid. Påstående baserat på totalavkastning från indexet S&P 500, i dollar, 2000‑03‑24 till 2002‑10‑09. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Dela artikeln:

Artikeln var ett annonssamarbete


Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera