Aktie Alimak räknar med en "materiell påverkan" på efterfrågan och leveranser av produkter och tjänster under åtminstone första halvåret 2020 på grund av covid-19. Styrelsen föreslår en minskad utdelning om 1,75 kr per aktie, från tidigare 3,25 kr, men har ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att besluta om den resterande delen av utdelningen. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Alimak Group har en stark finansiell ställning, betydande outnyttjade kreditfaciliteter och är bekväm med sin nuvarande kapital- och covenantstruktur. Av försiktighetsskäl är det reviderade förslaget till utdelning avsett att skapa ökad flexibilitet i en tid av osäkerhet,” kommenterar Jan Svensson, styrelseordförande.

I rapporten för det fjärde kvartalet 2019 framhöll Alimak att covid-19 skulle påverka dess verksamhet i Kina. Koncernens kinesiska organisation är nu helt tillbaka i drift och närmar sig normal kapacitet.

Sedan dess has regeringar över hela världen vidtagit betydande och ökande åtgärder för att begränsa pandemin. Åtgärderna inkluderar stängningen av byggplatser och begränsning av tillverkningsverksamhet och underhållsaktiviteter. Kunder har också i varierande grad infört restriktioner gällande åtkomsten till deras anläggningar, vilket begränsar försäljningen av ny utrustning men också installations- och serviceaktiviteter.

”Detta har resulterat i snabbt förändrade marknadsförhållanden såväl som ökad osäkerhet”, skriver Alimak.

Koncernens produktions- och monteringsanläggningar har kunnat fortsätta verka men på grund av regeringsbegränsningar är produktionen för närvarande pausad eller reducerad i Brasilien och Spanien och delvis begränsad i andra länder.

”Spridningen av covid-19 från Asien till Europa samt Nord- och Sydamerika kommer därför att ha en väsentlig inverkan på efterfrågan och på leveranskedjan och kommer att begränsa serviceaktiviteterna under det första kvartalet. Vidare förväntar sig Alimak Group att de utmanande marknadsförhållande kommer att kvarstå åtminstone också i det andra kvartalet. För närvarande är det emellertid inte möjligt att kvantifiera de fullständiga ekonomiska effekterna som pandemin kan ha för Alimak Group”, heter det.