Aktie Alimak förvärvar Tractel, en specialiserad aktör som levererar lösningar och servicetjänster för arbete på hög höjd. Köpeskillingen uppgår till 500 miljoner euro, motsvarande cirka 5,3 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis.

Tractels omsättning ökade med 7 procent till 201 miljoner euro med en ebitda-marginal om 24 procent under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2022.

”Förvärvet kommer att avsevärt förbättra Alimak Groups ebita-marginal och kassaflöde från den löpande verksamheten efter slutförandet av transaktionen. Vinsten per aktie förväntas påverkas positivt från och med helåret 2024 efter företrädesemissionen men exklusive icke kassapåverkande avskrivningseffekter”, heter det.

Kommersiella och kostnadsrelaterade synergieffekter förväntas resultera i kassaflödesförbättringar som realiseras fullt ut år 2026 och då uppgår till cirka 150 miljoner kronor per år. Härav bedöms cirka 80 miljoner realiseras senast under år 2024. På kostnadssidan förväntas den totala årliga kassaflödespotentialen uppgå till cirka 70 miljoner kronor, varav cirka 40 miljoner bedöms realiseras senast under år 2024.

Förvärvet finansieras dels med en långfristig lånefacilitet om 300 miljoner euro, dels med en brygglånefacilitet från Handelsbanken. Efter att transaktionen har slutförts är intentionen att brygglånefaciliteten ska återbetalas genom en nyemission, med företrädesrätt för Alimak Groups aktieägare.

För att transaktionen ska kunna slutföras krävs bland annat sedvanliga tillstånd från konkurrensmyndigheter samt att aktieägarna i Alimak Group beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2022 och Alimak Group avser genomföra företrädesemissionen under fjärde kvartalet 2022 och/eller första kvartalet 2023.

”Sammanslagningen möjliggör betydande kommersiella synergieffekter och tillväxtmöjligheter, bland annat genom att ge oss en avsevärt bredare kundbas, en utökad produktportfölj och en starkare global serviceorganisation. Vi är övertygade om att detta transformativa förvärv kommer att generera stora värden för aktieägarna över tid, genom att vi ökar både omsättningstillväxten och lönsamheten”, kommenterar Alimaks vd Ole Kristian Jødahl.

Transaktions-, finansierings-, integrations- och omstruktureringskostnader samt andra förvärvsrelaterade kostnader kommer att uppgå till cirka miljoner kronor och redovisas under åren 2022 och 2023. Transaktionskostnaderna kommer att redovisas och presenteras som jämförelsestörande poster.

Latour, som äger cirka 29,6 procent av röster och kapital i Alimak och därmed är bolagets största aktieägare, har meddelat sitt stöd för transaktionen och åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman samt att teckna nyemitterade aktier i proportion till sin nuvarande ägarandel i företrädesemissionen. Vidare har en grupp institutionella ägare innefattandes bland andra Alantra EQMC Asset Management, Första AP-fonden, C Worldwide och Sundt AS, som tillsammans äger cirka 23 procent av röster och kapital i Alimak, genom icke-bindande uttalanden uttryckt att de avser rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman samt att de avser att teckna nyemitterade aktier i proportion till sina respektive nuvarande ägarandelar.