Alimak Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

2023-03-22 19:22:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Alimak Group AB (publ) (”Alimak Group” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission har fulltecknats. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 21 mars 2023. Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att 53 222 534 aktier, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 192 716 aktier kommer att tilldelas de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Alimak Group tillförs genom företrädesemissionen cirka 2 500 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Det slutliga utfallet visar att 53 222 534 aktier, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 192 716 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen tecknad till totalt cirka 119,2 procent. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring 27 mars 2023 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant senast den 30 mars 2023, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked lämnas endast till dem som erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen tillför Alimak Group cirka 2 500 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Alimak Groups aktiekapital att öka med 1 068 305 kronor till totalt 2 151 462,22 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 53 415 250 aktier till 107 573 111 aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA 1) är den 24 mars 2023. Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 27 mars 2023, och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 30 mars 2023. De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 13 april 2023.

Rådgivare
BNP PARIBAS och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BNP PARIBAS i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sylvain Grange, CFO, Alimak Group
sylvain.grange@alimakgroup.com

Johnny Nylund, kommunikationschef, Alimak Group, +46 76 852 5759
johnny.nylund@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på höjd, noterat på Nasdaq Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför Alimak Group service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Portföljen omfattar även skyddsutrustning för säkerhet på hög höjd, lastmätning och kontroll, lyftutrustning samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 24 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka
3 100 anställda. https://corporate.alimakgroup.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Alimak Group AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Alimak Group AB (publ) offentliggjorde den 3 mars 2023. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Alimak Group AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

BNP PARIBAS och Handelsbanken Capital Markets agerar uteslutande för Alimak Groups räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. BNP PARIBAS och Handelsbanken Capital Markets är inte ansvariga gentemot någon annan än Alimak Group för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Alimak Group AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Alimak Group AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Alimak Group AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

MFN