Placera Trots många orosmoln ser Ålandsbanken ett positivt 2022 framför sig. Det framgår av bankens Marknadsutblick för januari som publicerats i dagarna. I den väljer banken att ”varsamt övervikta aktier”.

Eftersom konjunkturbilden för innevarande år är positiv banas väg för en ”gynnsam utveckling i aktie- och kreditmarknaden”, skriver Ålandsbanken som även tolkar nuvarande konjunkturdata som att den nu aktuella rapportsäsongen sannolikt präglas av en fortsatt stark efterfrågesituation.

Orosmoln finns det ändå gott om, och de påverkar riskaptiten . ”Virusspridning, ökade säkerhetspolitiska spänningar, hög inflation och framför allt en tilltagande diskussion om påskyndad penningpolitisk åtstramning är alla faktorer som bidrar till ökad osäkerhet”, skriver Ålandsbanken.

”Ser ljust på de närmaste två åren”

Just nu är dessutom inflationsförväntningarna högre än under de senaste 20 åren, och banken önskar inte någon ytterligare uppgång.

De samlade stödåtgärdernas utfasning är en central fråga för hur marknaderna utvecklas, och första steget är när centralbankernas tillgångsköp börjar trappas ned och avvecklas. Därefter, eller parallellt, börjar räntehöjningarna, vilket redan skapat en hel del volatilitet på börsen. Men Ålandsbanken ser ändå ljust på de två närmaste åren.

”Värderingarna är inte utmanande givet ränteläget och vi räknar med att vinsttillväxten blir god även under 2022 och 2023, drivet av stigande volymer och minskade problem med leveranskedjorna”, skriver banken.

I höstas minskade Ålandsbanken risken i portföljerna något då aktieövervikten justerades nedåt. Även övervikten inom företagskrediter med högre kreditrisk justerades nedåt.

”Övervikt mot kreditrisk”

Samtidigt, i slutet av året, viktade banken upp USA-aktier något när den fjärde vågens smittspridning härjade i Europa, där risken för nya nedstängningar är högre än i USA. Med fortsatt tillväxt skapar den situationen en fördel för USA.

För januari behålls alltså en ”varsam övervikt mot aktier”, och när det gäller räntebärande tillgångar en övervikt mot kreditrisk.

Däremot förhåller sig banken ”avvaktande till långa obligationer som en konsekvens av stigande räntor och en försiktig normalisering av den extremt expansiva penningpolitiken”.

Inom aktier ser Ålandsbanken ett gynnsamt läge i Norden, trots orosmomentet inflationen. I Europa har konjunkturriskerna däremot ökat och risken finns här för nya nedstängningar.

På tillväxtmarknaderna råder fortsatt osäkerhet, framför allt över den kinesiska konjunkturen och de höga energipriserna.

”Föredrar lägre kreditvärdighet”

Inom räntor föredrar banken företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, då de erbjuder en ”attraktiv förväntad avkastning”.

Med låga korta räntor är det dock en ”utmaning att hitta positiv real avkastning, men marknadssegmentet erbjuder stabilitet”.

Företagsobligationer med bättre kreditvärdighet har fortfarande en låg riskpremie och den förväntade avkastning ligger i underkant av inflationen, anser Ålandsbanken.