Placera Trots viss turbulens på marknaderna är ”den omedelbara konjunkturbilden mycket stark”, konstaterar Ålandsbanken i sin Marknadsutblick för oktober, där aktievikten minskas från 60 procent till 55 procent. Nordiska aktier gynnas av den ekonomiska återhämtningen och av att vinstprognoserna är stigande.

Ålandsbanken räknar med viss global tillväxt under den närmaste perioden, ungefär i linje med ett historiskt snitt, eftersom det finns ”ledig kapacitet att aktivera efter de pandemirelaterade nedstängningarna”, skriver banken.

”De senaste 18 månadernas häpnadsväckande återhämtning av efterfrågan medför dock ansträngda produktionskedjor och på flera håll uppstår problem med flaskhalsar i ekonomin”.

Den fortsatta tillväxten ”är en bra utgångspunkt för investeringar i risktillgångar”, men den bilden är lätt komplicerad då de låga räntorna är på väg uppåt samtidigt som centralbankerna, främst den amerikanska, är på väg att minska på stimulanserna. Av det skälet, och några till, minskar Ålandsbanken aktievikten från 60 procent till 55 procent, baserat främst på en snabbare ränteuppgång än tidigare förväntat.

”Ytterligare prispress framöver”

Den tilltagande inflationsoron ställer också till det. Priserna har ökat kraftigt under innevarande år efter ett helt decennium med dämpad inflation.

Även om centralbankerna hittills hänvisat till att nuvarande höga inflation är av övergående natur kan Ålandsbanken konstatera att priserna stiger även i tidiga skeden av produktionskedjorna, och det  indikerar ytterligare prispress framöver. Utöver detta finns många flaskhalsar i produktionsskedet, och allt högre transportkostnader.

”En uppseglande risk för en energikris i eurozonen och Kina grumlar också utsikterna en del. Stundande rapportsäsong slår an tonen i aktiemarknaden inför hösten, medan indikatorer på i vilken riktning inflationen är på väg guidar räntemarknaden”.

”Sparandeöverskott hos hushållen”

Nedstängningarna har dessutom inneburit ett ordentligt sparandeöverskott hos hushållen, och när dessa pengar frigörs uppstår en potential för att ”driva på en post-pandemisk utgiftsboom”.

”Sammantaget finns det ett antal faktorer som tyder på att den senaste tidens högre inflation inte är övergående i närtid”, skriver Ålandsbanken och drar slutsatsen att detta möjligen är ett tecken på ett permanent trendskifte. Än mer så om det senaste årets prisökningar får fotfäste i stigande inflationsförväntningar och högre löneökningar. Där är vi ännu inte, konstaterar banken, men inflationen kommer att stå i centrum för finansiella marknaders uppmärksamhet.

Ålandsbankens allokeringsstrategi

Allokeringsmässigt är de nordiska marknaderna intressanta på grund av deras cykliska karaktärer, och de gynnas av den ekonomiska återhämtningen.

Europa befinner sig dock i en tydlig återhämtning och konsumenternas återtåg bör lyfta ekonomin, samtidigt som den stigande inflationen kan minska hushållens köpkraft.

USA ligger först i räntecykeln. Centralbanken Feds agerande är av största vikt framöver och här stiger räntorna, vilket sannolikt också pressar dollarn uppåt.

Tillväxtmarknaderna präglas av oron på den kinesiska marknaden och av regimens allt hårdare regleringar.

”Stigande räntor innebär kursförlustrer”

De korta räntorna ger sannolikt liten avkastning, men å andra sidan anser Ålandsbanken att marknadssegmentet ”erbjuder stabilitet”.

De långa obligationerna är en försäkring mot negativa överraskningar i konjunkturen, men de stigande obligationsräntorna innebär  kursförluster.

Mest positivt i räntesegmentet är företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, High Yield. Här är den förväntade avkastningen attraktiv, men riskaptiten hos investerarna har minskat något då ränteläget successivt stiger.