Placera Konjunkturen är fortsatt positiv, men Ålandsbanken ser flera orosmoln segla upp och de förmår sannolikt att dämpa riskaptiten på de finansiella marknaderna. Men det bådar ändå gott inför 2022. Det framgår av bankens Marknadsutblick för december.

Orosmolnen består av virusspridningen, den höga inflationen och en allt snabbare genomförd åtstramning av penningpolitiken.

Det är ändå inte så illa, menar Ålandsbanken, det gäller i stället att lyfta blicken något, då den globala tillväxten blir fortsatt stark under 2022, vilket ”bereder väg för stigande bolagsvinster och en gynnsam utveckling i aktie- och kreditmarknaden”. Utvecklingen stöds av det fortsatt höga efterfrågetrycket i ekonomin.

Inte minst accelererar aktiviteterna i industrin, som frodas trots både komponentbrist och flaskhalsar.

”Tredje våg med fortsatt stigande börser”

”Anmärkningsvärt är att företagen i denna miljö klarat att upprätthålla lönsamhet och kompensera för högre kostnader. Uppenbarligen har företag och hushåll lärt sig att handskas med problematiken under de tre större virusvågor som passerat”, skriver banken i Marknadsutblick.

En väsentlig faktor som bidrar till den positiva synen är att smittspridningen ”i finansiella marknader” avtar efter de första vågornas stora börsfall, främst under våren 2020. Ålandsbanken noterar också att den tredje vågen passerade i inledningen av 2021 med fortsatt stigande börser.

Den viktiga slutsatsen inför nästa år är att börsuppgången nu helt och hållet har drivits av stigande vinster.

Allokeringsmässigt viktar Ålandsbanken upp USA då konjunkturrisken ökat i Europa efter att tydliga tecken på en fjärde virusspridningsvåg blev tydliga. Även nedstängningsriskerna är betydligt högre i Europa än i USA.

”Tillväxtmarknaderna lockar inte”

Ett annat skäl är att centralbanken i USA inlett en ”försiktig normalisering av den extremt expansiva penningpolitiken” och att när den fortsätter under nästa år stärks den amerikanska dollarn ytterligare. USA ligger dessutom först i konjunkturcykeln och sannolikheten talar för att Fed höjer räntan nästa år.

Tillväxtmarknaderna lockar inte Ålandsbanken just nu då det finns ”oro” på den kinesiska kreditmarknaden samtidigt som energipriserna pekar uppåt.

På räntesidan lockar företagsobligationer, lägre kreditvärdighet, mest. Avkastningen förväntas vara ”attraktiv” och investerarnas riskaptit stöds av att antalet konkurser är få.

När det gäller korta räntor är det betydligt svårare att hitta avkastning, även om ”marknadssegmentet erbjuder stabilitet”.

De långa obligationerna, slutligen, erbjuder ”en försäkring mot negativa konjunkturöverraskningar”, men på minussidan tros de stigande obligationsräntorna ge kursförluster, skriver Ålandsbanken.