Akut läge för klipp

Publicerad 2011-02-22 14:50

Sugen på en portfölj onoterade medicinteknikbolag med stor potential? Då är Medcap en aktie för dig. Med ett marknadsvärde strax över 220 miljoner kronor finns det stora övervärden kvar att hämta.

Akutväskor är en av storsäljarna i Medcaps portföljbolag IM-Medico. ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Medcap är liksom Ratos ett noterat riskkapitalbolag med onoterade innehav. Men till skillnad från Ratos enbart inom life science. Efter en tidigare mindre lyckad vända inom tidiga projekt består portföljen i dag av fem rörelsedrivande bolag, en fastighet och två mindre innehav från den gamla portföljen.

Fokus ligger på hjälpmedel för funktionshindrade och det bolag som dominerar i portföljen är Abilia. En av Abilias mer avancerade produkter ger funktionshindrade personer möjlighet att med ögonrörelser kommunicera och styra till exempel sin rullstol eller andra saker i sin omgivning.

Abilia bildades under förra räkenskapsåret genom en sammanslagning av Gewa och det senaste förvärvet Falck Igel. Medcap äger i dag endast 70 procent men har en option att förvärva resten före den 27 maj i år. Optionen som är ställd i norska kronor är värderad till 29 miljoner kronor, vilket måste betraktas som ett mycket förmånligt pris mot bakgrund av att VA:s beräkning pekar på en värdering av hela bolaget på 230 miljoner kronor på nästa års vinster.

Abilia utvecklas mycket starkt och väntas innevarande räkenskapsår redovisa en omsättning på 185 miljoner kronor och ett ebitda-resultat på 25 miljoner kronor, enligt VA:s beräkningar. Det ger en marginal på 14 procent. Den kraftiga omsättningsökningen jämfört med året innan förklaras till största del av att Falck Igel endast ingick med fem månader i räkenskapsåret 2009/10.

En fortsatt utrensning i produktsortimentet och ett minskat antal dubbelfunktioner väntas bidra till ytterligare marginalförstärkning. Långsiktigt finns en ambition att Abilia ska nå ebitda-marginaler i nivå med de större aktörerna som Getinge, det vill säga runt 20 procent.

Den underliggande marknaden för hjälpmedelsprodukter till handikappade växer mellan 5 och 7 procent per år, men historiskt har Abilia vuxit nästan dubbelt så mycket. I år kommer en relativt svagare norsk krona att sätta käppar i hjulet, men underliggande finns inget som hindrar bolaget från att fortsätta växa mer än marknaden. Särskilt inte om den planerade geografiska expansionen till England och Holland blir verklighet.

Flera trender talar också för Abilia. Inom psykiatrin är det fortsatt läkemedel som dominerar, men hjälpmedel utgör ett bra komplement och marknaden är relativt obearbetad. Att hjälpa handikappade att få och behålla ett arbete är också något som kan spara samhället stora kostnader.

Medcaps näst största innehav är Unimedic. Merparten av bolagets intäkter som i dag ligger strax över 100 miljoner kronor kommer från kontraktstillverkning av flytande läkemedel, en marknad med låg eller obefintlig tillväxt. Ompositioneringen av bolaget har tagit längre tid än planerat men är nu på gång. En ansökan om tillstånd att bli ett extemporeapotek, det vill säga framställning av individanpassade specialläkemedel, skickades nyligen till Läkemedelsverket. Ett godkännande väntas under första halvåret och när det erhålls kan Unimedic dela på en marknad värd mellan 400 och 500 miljoner kronor med statliga APL. I Veckans Affärers försäljningsprognos för Unimedic 2010/11 ligger 35 miljoner kronor i intäkt från denna marknad. Lönsamheten är hög med ebitda-marginaler runt 30 procent.

För snart sex år sedan köpte Medcap IM-Medico, en svensk distributör av akutsjukvårdsprodukter och diagnostik. Förutom distribuerade produkter har bolaget ett egenutvecklat brett utbud av specialanpassade väskor till akutsjukvården, som i dag står för mellan 25 och 30 procent av omsättningen. Bolaget är också återförsäljare till ett av Medcaps andra bolag, Quickels.

IM-Medico har i snitt vuxit mellan 13 och 15 procent i försäljningen per år sedan över- tagandet men i år har verksamheten tagit ordentlig fart och för räkenskapsårets första halva redovisar bolaget en tillväxt på 28 procent.

Dessutom nåddes målsättningen om en ebitdamarginal på 10 procent. Enligt vd Karl Tobieson behöver IM-Medico komma upp till en årsomsättning på 50 miljoner kronor för att bli ett intressant säljobjekt, något som kan ta ett par år. I VA:s prognos väntas försäljningen nå 40 miljoner kronor nästa år med en ebitda-marginal på 10 procent.

Quickels utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande system för vakuumsystem till EKG. Sedan förvärvet 2006 har tillväxten lyst med sin frånvaro. För att få fart på verksamheten behövs att samarbetet med Philips, Schiller eller Mortara lyfter eller att produkten kan lanseras på den amerikanska marknaden. För att den ska kunna göra det behöver ett pågående anpassningsarbete färdigställas, ett projekt som belastar inne-varande räkenskapsår med cirka 2 miljoner kronor.

Ett av Medcaps senaste tillskott är Handitek som specialiserat sig på utveckling av hjälpmedel till personer med kognitiva funktionshinder. Bolaget ägs till 51 procent av Medcap och 49 procent av de två grundarna. All försäljning i Handitek går till Abilia och en integration av de två bolagen ligger i korten. Handiteks produkter står för 15–16 procent av Abilias omsättning i dag.

Den orealiserade värdestegringen i innehaven skulle självklart behöva visas genom avyttringar. I portföljen är det flera bolag som börjar närma sig den tidshorisont på 5–7 år som Medcap har som mål för sitt ägande, men i såväl Abilia som i Unimedic finns ett antal steg att ta innan dess.

Intresset för hjälpmedels- bolag är stort, både bland industriella köpare och riskkapitalister, och branschen är i behov av konsolidering. Det har också genomförts en hel del transaktioner i sektorn på sistone till multiplar på mellan 8 och 12 gånger ebitda.

Medcaps ambition är att göra två nya förvärv och en exit per år. Enligt Karl Tobieson granskas löpande ett hundratal bolag i Sverige. Intresse för Norge och Danmark finns också, även om den tröskeln är lite högre. Förvärvsutrymmet ligger någonstans runt 100 miljoner kronor, varav hälften är lånefinansierat.

Ett av Medcaps finansiella mål är att varje investering ska avkasta 20 procent årligen. Eftersom bolaget ännu inte gjort någon exit är det svårt att beräkna om de lyckats leva upp till denna målsättning eller inte, men en bedömning från Karl Tobieson pekar på att portföljen sammantaget ligger en bra bit över denna målsättning, mycket tack vare Abilia.

Sammantaget anser VA att det är läge att kliva in i Medcap, både utifrån ett värderingsperspektiv och utifrån förväntningar om ett spännande nyhetsflöde den närmaste tiden.

En nuvärdesberäkning av VA:s prognos för räkenskapsåret 2011/12 visar att det finns en uppsida på cirka 50 procent jämfört med dagens värdering. Det som framför allt ligger bakom en sådan värdering är innehavet i Abilia där Medcap snart kommer vara helägare och Unimedic som är på väg att bryta ny mark.