Akelius Residential Property AB: kallelse till extra bolagsstämma 2022

2022-11-11 07:30:00

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till extra bolagsstämma 2022-12-02.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart via ett poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje parter.

rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman via poströstning ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2022-11-24,

samt ha anmält sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att utöva sin rösträtt i enlighet med instruktionerna under rubriken "poströstning" nedan på så sätt att den har kommit Euroclear Sweden AB tillhanda senast 2022-12-01. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före 2022-11-24 begära att förvaltaren genomför detta.
Sådan registrering kan vara tillfällig, så kallad rösträttsregistrering, och kan begäras av förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i sådan tid i förväg som avgörs av förvaltaren.
Rösträtt registrerad senast den 2022-11-28 kommer att beaktas vid upprättande av aktieboken.

poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna endast kan utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna om extraordinära mötesförfaranden enligt 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning måste ett särskilt formulär användas som står att finna på Bolagets webbplats, akelius.se och på Bolagets huvudkontor, Engelbrektsgatan 9-11, 102 48 Stockholm. Därutöver kommer formuläret att fungera som anmälan om deltagande vid stämman.
En ifylld och undertecknat formulär för poströstning ska skickas med vanlig post till Akelius Residential Property AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm eller via e-mail till GeneralMeetingService@euroclear.comoch måste som senast vara Euroclear Sweden AB tillhanda 2022-12-01.
Aktieägare som är fysiska personer kan också poströsta genom att bekräfta sin identitet via BankID på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy senast den 2022-12-01.
För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats, akelius.se.
Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret.
Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

Aktieägare kan inte ge några särskilda instruktioner eller villkor poströstningsformuläret.
Om särskilda instruktioner eller villkor inkluderats är poströsten ogiltig.
Ytterligare information och villkor framgår av poströstningsformuläret samt på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Röster som mottages senare än 2022-12-01 kommer att bortses från.

Vid frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB, tel. +46 (0)8 402 91 33 måndag till fredag mellan 09:00 och 16:00 CET.

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskydds­förordningen, GDPR.

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter och dina rättigheter,
se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets webbplats www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma).

förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justerare
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. fastställande av antalet styrelseledamöter
8. fastställande av ersättning till styrelsen
9. val av styrelseledamot
10. stämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 - val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman utser bolagets chefsjurist Jonas Rogberg till ordförande vid stämman, eller om han är förhindrad att närvara, sådan annan person som föreslås av styrelsen.

punkt 7 - fastställande av antalet styrelseledamöter

Samtliga aktieägare till stamaktier av serie A föreslår att stämman beslutar att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

punkt 8 - fastställande av ersättning till styrelsen

Samtliga aktieägare till stamaktier av serie A föreslår att arvodet till styrelsen som beslutades av årsstämman 2022 ska höjas för innevarande mandatperiod.
Arvode ska därför utgå till styrelsens ordförande med 585 000 kronor, AGM 2022: 500 000 kronor, och
till övriga styrelseledamöter med 350 000 kronor vardera,
AGM 2022: 300 000 kronor.
Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.

punkt 9 - val av styrelseledamot

Samtliga aktieägare till stamaktier av serie A föreslår stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Pål Ahlsén till styrelseledamot.

övrigt

Samtliga relevanta handlingar kommer att senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,
Engelbrektsgatan 9-11, 102 48 Stockholm och
på bolagets webbplats under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma). Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

En sådan begäran måste inkomma skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före dagen för stämman.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i november 2022

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,+46-8-409 421 20.

Cision