AGF A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2021-10-05 14:30:39

Aarhus, den 5. oktober 2021

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 07/2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16.00

I Ceres Arena, lokale 20, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
  3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
  4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
    1. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad 4:
4a: Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens nye krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af det seneste regnskabsår.
Den foreslåede vederlagsrapport kan findes på selskabets hjemmeside AGF.dk.

Ad 5:
Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2020. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2021.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais
Jesper Ganzhorn Ørskov
Erik Meineche Schmidt
Uffe Jakobsen
Simon Francis Ratjen Schiølin
Kim Larsen

Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1.

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 6 medlemmer.

Ad 6:
Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 24. oktober
2021 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen. Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 26. oktober kl. 12.00.

Dagsorden og årsrapport for 2020/21 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 94.424.315,50. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 94.277.597 er B-aktier á DKK 0,25. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 24. oktober 2021 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, onsdag den 20. oktober 2021, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedhæftede filer


GlobeNewswire