AFRY kallar till årsstämma

2023-03-23 09:00:00

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023,

dels   anmäla sitt deltagande senast fredagen den 21 april 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 19 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 21 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 21 april 2023. Anmälan kan göras via bolagets webbplats afry.com/sv/arsstamma, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,per telefon 08-402 58 73 vardagar kl. 09.00-16.00, eller skriftligen till adress: AFRY AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats afry.com/sv/arsstamma.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin posröst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å AFRYs vägnar) tillhanda senast fredagen den 21 april 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats afry.com/sv/arsstamma.

Poströstningsformulär kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,eller per post till AFRY AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på AFRYs webbplats www.afry.com/sv/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Vänligen notera att om du önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud krävs att du anmäler detta enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill delta i årsstämman i stämmolokalen.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Val av justerare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. VD och koncernchefens presentation.
9. Styrelseordförandens anförande.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
13. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning.
14. Valberedningens redogörelse och förslag - val av styrelse m.m.
a. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
b. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
c. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
d. Val av styrelseordförande.
e. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

15. Beslut om ett prestationsbaserat långsiktigt kontantprogram för 2023.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Årsstämmans avslutande.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98

Cision