AFRY: Delårsrapport januari-september 2022

2022-10-28 07:00:00

Stark organisk tillväxt i alla divisioner

"Det tredje kvartalet visade stark organisk tillväxt i alla divisioner med en fortsatt hög efterfrågan, särskilt inom våra industri- och energisegment. EBITA ligger på en stabil nivå och kostnadsprogrammet levererar enligt plan. Samtidigt har osäkerheten på marknaden ökat", säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2022

-Nettoomsättningen ökade med 19,9 procent till 5 298 MSEK (4 419)

-Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 10,4 procent (7,5)

-EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 384 MSEK (369)

-EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 7,3 procent (8,3)

-EBITA uppgick till 376 MSEK (367)

-EBITA-marginalen var 7,1 procent (8,3)

-EBIT (rörelseresultat) uppgick till 265 MSEK (326)

-Resultat per aktie före utspädning: 1,59 SEK (2,18)

Januari-september 2022

-Nettoomsättningen ökade med 16,1 procent till 16 943 MSEK (14 596)

-Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 6,9 procent (4,7)

-EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 1 308 MSEK (1 217)

-EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 7,7 procent (8,3)

-EBITA uppgick till 1 167 MSEK (1 197)

-EBITA-marginalen var 6,9 procent (8,2)

-EBIT (rörelseresultat) uppgick till 917 MSEK (1 107)

-Resultat per aktie före utspädning: 5,08 SEK (7,31)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Det tredje kvartalet visade stark organisk tillväxt i alla divisioner med en fortsatt hög efterfrågan, särskilt inom våra industri- och energisegment. EBITA ligger på en stabil nivå och kostnadsprogrammet levererar enligt plan. Samtidigt har osäkerhet på marknaden ökat.

Nettoomsättningen uppgick till 5 298 MSEK, en ökning med 19,9 procent jämfört med föregående år, och den organiska tillväxten var 10,4 procent justerat för kalendereffekter. Den organiska tillväxten genererades i huvudsak av en fortsatt hög efterfrågan på de flesta av våra marknader, men även av prisökningar. Alla divisioner rapporterade stark organisk tillväxt, särskilt Process Industries drivet av stora CAPEX-projekt i Sydamerika. Jag är också mycket nöjd med att vår orderstock fortsätter att stärkas och är på en historiskt hög nivå.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 384 MSEK (369). EBITA-utvecklingen drevs av den starka tillväxten, vårt kostnadsprogram och prisökningar.

Den motsvarande EBITA-marginalen var 7,3 procent (8,3). Marginalen påverkades negativt främst av en hög personalomsättning, en ökad användning av underkonsulter och en mindre gynnsam projektmix. Den lägre marginalen i kvartalet relativt föregående år förklaras också av att vi då slutavräknade ett större energiprojekt med en positiv effekt på marginalen. EBITA-marginalen inom Division Infrastructure förbättrades till följd av de kostnadsåtgärder som vidtagits under året samt av prisökningar. Vi ser samtidigt en ökad osäkerhet i fastighetssektorn i Sverige.

Vi har slutfört vårt tidigare kommunicerade kostnadsprogram enligt plan. Implementeringen av vårt ERP-system fortsätter och vi har nått en viktig milstolpe då majoriteten av den svenska verksamheten, med 6 000 nya användare, nyligen rullats ut.

Under kvartalet tillkännagav vi avyttringen av vårt ryska dotterbolag till den lokala ledningen. Avyttringen förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet och har medfört en nedskrivning om -66 MSEK vilket har påverkat nettoresultatet.

Framåt ser vi en ökad osäkerheten på marknaden påverkad av den geopolitiska situationen, stigande inflation, höjda räntor och höga energipriser. Vi noterar mer avvaktande beslutsprocesser och en del uppskjutna projekt. Vi fortsätter att fokusera på effektivitetsförbättringar, kostnadsoptimering och prishöjningar samt att stärka vårt kunderbjudande. Samtidigt arbetar vi med åtgärdsplaner för att möta en eventuell vikande efterfrågan.

Övergången till ett mer hållbart samhälle är påtaglig och AFRY är väl positionerat för att ta en ledande position. Vi har en väldiversifierad portfölj med fortsatt stark efterfrågan framförallt inom industri- och energisegmenten samt en bra mix av offentlig och privat sektor.

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00
www.afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logos

Cision