AFRY: Bokslutskommuniké januari-december 2022

2023-02-10 07:00:00

Stark organisk tillväxt och stabilt resultat

"Det fjärde kvartalet visade på en hög efterfrågan särskilt inom våra industri- och energisegment. Detta avspeglas i den organiska tillväxten som uppgick till 11 procent och en orderstock på en historiskt hög nivå", säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet 2022

- Nettoomsättningen ökade med 20,0 procent till 6 609 MSEK (5 509)

- Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 11,3 procent (6,9)

- EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 578 MSEK (495)

- EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 8,8 procent (9,0)

- EBITA uppgick till 562 MSEK (465)

- EBITA-marginalen var 8,5 procent (8,4)

- EBIT (rörelseresultat) uppgick till 527 MSEK (416)

- Resultat per aktie före utspädning: 3,51 SEK (2,66)

Januari-december 2022

- Nettoomsättningen ökade med 17,1 procent till 23 552 MSEK (20 104)

- Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 8,1 procent (5,3)

- EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 1 886 MSEK (1 712)

- EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 8,0 procent (8,5)

- EBITA uppgick till 1 729 MSEK (1 662)

- EBITA-marginalen var 7,3 procent (8,3)

- EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 444 MSEK (1 523)

- Resultat per aktie före utspädning: 8,60 SEK (9,97)

-Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 på 5,50 SEK (5,50)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

2022 präglades av ett spänt geopolitiskt läge, ökad inflation och högre räntor vilket medförde en ökad osäkerhet på marknaden. Jag är stolt över hur vi på AFRY har navigerat under året och samtidigt stärkt vår operationella verksamhet. Efterfrågan var hög och drevs av omställningen inom framförallt industri- och energisektorn. Vi levererade en stark tillväxt på 17 procent under året varav 8 procent organisk, ett förbättrat operativt resultat, genomförde vårt kostnadsprogram för 2022 och fortsatte att investera i vår systemplattform.

Det fjärde kvartalet visade på en stark efterfrågan, särskilt inom våra industri- och energisegment. Efterfrågan var även stark inom vårt infrastruktursegment medan den var svagare inom delar av fastighetssegmentet. Nettoomsättningen uppgick till 6 609 MSEK, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år och den organiska tillväxten var 11 procent justerat för kalendereffekter. Den organiska tillväxten genererades i huvudsak av en fortsatt hög efterfrågan och fler medarbetare, men även av högre kundarvoden. Vår orderstock fortsatte att stärkas och är på en historiskt hög nivå.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent under fjärde kvartalet och uppgick till 578 MSEK (495) med en motsvarande EBITA-marginal på 8,8 procent (9,0). Process Industries, Energy och Management Consulting hade samtliga ett kvartal med stark marginal och tillväxt. Marginalen påverkades negativt av en ökad användning av underkonsulter och en svag utveckling för Infrastructure i Finland.

Under 2022 har AFRY vuxit med cirka 1 700 medarbetare genom förvärv och nyrekryteringar, en ökning med 10 procent. Konkurrensen om de bästa talangerna är fortsatt på en hög nivå då ingenjörer är en nyckelkompetens i den hållbara omställningen.  

Det råder fortsatt osäkerhet på marknaden och vi följer konjunkturläget noga. Trots osäkerheten ser vi en hög efterfrågan på våra tjänster och övergången till ett hållbart samhälle är påtaglig. AFRY ett av de högst rankade företagen i hållbarhetsmätningar i vår bransch och väl positionerat för att ta en ledande position med ett starkt kunderbjudande. Vi har en väldiversifierad portfölj inom sektorer som står inför en hållbar omställning och en bra mix av privat och offentlig sektor.

Vi fortsätter att fokusera på effektivitetsförbättringar och prishöjningar samt att stärka vårt kunderbjudande och känner oss väl förberedda inför ett osäkert 2023.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till våra kunder, partners och medarbetare för ett fantastiskt samarbete under året.

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Bo Sandström, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 545 87 87

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00
www.afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logos

Cision