Actic Group AB: Delårsrapport april - juni 2021

2021-07-22 07:45:00
Andra kvartalet - april till juni 2021
 • Nettoomsättningen minskade till 138,2 Mkr (156,7), en minskning om -11,8 %
 • EBITDA uppgick till 20,9 Mkr (45,3), vilket motsvarar en marginal om 15,1% (28,9)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till -18,7 Mkr (5,6), vilket motsvarar en marginal om -13,5% (3,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,9 Mkr (-7,9)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -33,5 Mkr (-22,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,11 (-1,38) kronor
Väsentliga händelser under det andra kvartalet
 • Cirka 33% av Actics anläggningar var helt eller delvis stängda under perioden pga. Covid-19
 • Anders Carlbark avgick som VD på Actic
 • Anna Eskhult tillträdde som tf. VD med stöd av styrelseledamot Olav Thorstad, som tillträdde som Interim Strategy & Operations Director
 • Actic tecknade avtal om förlängning av kreditfaciliteten hos DnB
Delåret - januari till juni 2021
 • Nettoomsättningen minskade till 278,4 Mkr (386,2), en minskning om -27,9%
 • EBITDA uppgick till 48,8 Mkr (116,0), vilket motsvarar en marginal om 17,5% (30,1)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till -30,2 Mkr (36,1), vilket motsvarar en marginal om -10,9 % (9,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -51,9 Mkr (8,4)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -59,9 Mkr (-18,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,77 (-1,19) kronor

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult

Positiva signaler inför höstens återgång till full drift och återhämtning av medlemsbasen

Under det andra kvartalet 2021 har restriktionerna kopplat till Covid-19 lättats och möjligheterna för våra medlemmar att återgå till våra gym har långsamt ökat. I Sverige har dock merparten av de kommunala baden varit fortsatt stängda vilket även i det andra kvartalet varit kraftigt negativt för försäljning och besök för de gym vi driver i anslutning till kommunala bad. I Tyskland är sedan slutet av juni samtliga av våra anläggningar åter öppna, om än med fortsatt kraftiga restriktioner. Även i Norge har våra anläggningar kunnat öppna upp under senare delen av kvartalet, vilket är positivt. Totalt sett var 57 av 173, motsvarande 33%, av våra anläggningar, helt eller delvis stängda under kvartalet.

I Sverige förväntas de kommunala baden öppna i slutet augusti, vilket skulle innebära att samtliga av våra anläggningar åter är i drift. Det skapar en enorm energi i vår organisation och ger oss förutsättningar för återhämtning av medlemsbasen, där vi står fullt rustade att ta emot såväl återvändande medlemmar som nya, med ett starkt erbjudande på samtliga våra arenor. Det är i dagsläget dock svårt att bedöma hur stor effekten av detta blir under det tredje kvartalet då det är sommar och det finns fortsatta restriktioner kring gymbesök.

Omsättningen under det andra kvartalet sjönk med 11,8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 138,2 Mkr. I slutet av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet medlemmar till cirka 167 000, 2% färre än i slutet av det första kvartalet 2021, vilket vi betraktar som en låg minskning, då perioden generellt påverkas av säsongseffekter. I storstadsregionen ökade antalet medlemmar under kvartalet, vilket visar marknadens vilja att återgå till träning när förutsättningarna ges.

EBITDA uppgick till 20,9 Mkr (45,3). Resultatet efter skatt uppgick till -33,5 Mkr (-22,0) och kassaflödet under kvartalet uppgick till -49,1 Mkr (29,5). Exklusive IFRS 16-effekter uppgick nettoskulden per den 30 juni till 395,4 Mkr och likvida medel uppgick till 80,5 Mkr.

Operativt står vi väl rustade inför höstens viktiga period för återhämtning av medlemmar. Uppgraderingen av våra anläggningar fortsätter i planerad takt och satsningen på̊ utomhusträning med Actic Outdoor Box, där vi nu har 23 boxar öppna varav en i Norge, utgör en intressant och uppskattad del av vårt erbjudande. Boxarna har varit en mycket lyckad satsning, med i stort sett fullbokade pass, och vi planerar lansering av ytterligare boxar under kommande kvartal.

Den 31 maj tecknade vi avtal om en förlängning av nuvarande kreditfacilitet med DnB till den 31 mars 2023. Villkoren i kreditavtalet är i stort oförändrade, men anpassas delvis under en övergångsperiod med hänsyn till nuvarande marknadssituation. Det ger Actic en kostnadseffektiv finansiering, ökad ekonomisk flexibilitet och en förlängd löptid och ökar möjligheterna till lönsam tillväxt framöver i takt med att smittspridningen minskar.

I slutet av juni tog jag över som tillförordnad vd, efter att Anders Carlbark meddelat att han av familjeskäl önskade sluta för att flytta till hemstaden Göteborg och en ny tjänst. Överlämningen har skett på ett bra sätt tillsammans med ett mycket starkt ledningsteam som jag haft förmånen att arbeta med sedan början av året. Olav Thorstad, styrelsemedlem i Actic och tidigare bland annat Koncernchef för Sats fortsätter tillsammans med mig och övriga ledningsgruppen att implementera vår plan för att snabbt återta vår medlemsbas i takt med att gymmarknaden öppnas upp igen efter Covid-19. 

Olavs erfarenhet som ledare för stora organisationer och gymbranschen specifikt, tillsammans med den djupa kompetens som finns inom Actic, utgör en stark konstellation och ger mycket goda förutsättningar för att genom ökat tempo skapa ytterligare värde i Actic.

Det är med stor glädje vi ser hur samhället stegvis öppnas upp och den för folkhälsan så viktiga träningen åter blir tillgänglig. Vi står väl förberedda inför hösten med ett erbjudande och organisation som utvecklats och effektiviserats avsevärt under det senaste året.

Anna Eskhult, tf. VD

Actic bjuder in till analytikerträff via telefonkonferens (på engelska) i dag, torsdag den 22 juli kl. 10:00- 11:00. Värd för mötet är Anna Eskhult, tf.VD och Olav Thorstad, Interim Strategy & Operations Director.

LÄNK (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZhNzk0YmEtMDkyMi00ZmUwLWJlMjgtYmE5ZGI2NWIxNDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275477574-23e7-48e9-bfd3-5c26c238aaff%22%2c%22Oid%22%3a%220ecce600-8cf5-483b-8b00-cc63711caec0%22%7d) till telefonkonferensen (Teams)
Tel. +46 8 505 218 94,,5457731925#
Kod/Konf.id: 547 731 925#
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eskhult,  CFO  och tf. VD Actic Group, +46 72 200 64 67, anna.eskhult@actic.se
Actic Group AB (publ), org.nr 556895-3409

Denna information är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom tf. VD Anna Eskhults försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 07.45 CET.

Cision