Actic Group AB: Bokslutskommuniké - 2020

2021-02-17 07:45:00
Fjärde kvartalet - oktober till december 2020
 • Nettoomsättningen minskade till 165,8 (233,9) Mkr, en minskning om -29,1%
 • EBITDA uppgick till 66,4 (68,3) Mkr, vilket motsvarar en marginal om 40,1% (29,2)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 25,8 Mkr (28,5), vilket motsvarar en marginal om 15,6% (12,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16,6 Mkr (0,2)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 7,0 (-14,0) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (-0,88) kronor
 • NetDebt/EBITDA, före effekter från IFRS 16, uppgick till 3,2 ggr (3,9)
Helåret 1 januari - 31 december 2020
 • Nettoomsättningen minskade till 748,1 (952,2) Mkr, en minskning om -21,4%
 • EBITDA uppgick till 268,9 (266,8), vilket motsvarar en marginal om 35,9% (28,0)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 107,9 Mkr (107,7), vilket motsvarar en marginal om 14,4 % (11,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 58,3 (-253,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,3 (-304,5) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-19,16) kronor
 • Kassaflödet uppgick till 59,0 (-45,0) Mkr, en förbättring om 104 Mkr
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020

Kommentar från VD Anders Carlbark
 

Helåret - Bättre marginaler och minskad skuldsättning

2020 var ett händelserikt år för Actic. Effektiviseringsarbetet under 2019 medförde att vi startade året starkt i januari och februari, med tydliga marginalförbättringar. I mars fick sedan året en vändning ingen kunde förutse och vi blev personligen och affärsmässigt utmanade av en pandemi som präglade årets arbete och resultat. Jag är stolt över hur vi har anpassat oss, effektiviserat vår verksamhet och samtidigt tagit stora steg i att utveckla vårt kunderbjudande utifrån de förändrade kundbeteenden vi ser på våra marknader, såväl på kort som lång sikt. Vi har lärt oss mycket under 2020 och framåt ser jag ett modigare, snabbare och mer innovativt Actic. Med en effektiv drift som grund i vårt erbjudande satsar vi nu framåt!

Under året lyckades vi förbättra våra marginaler och minska skuldsättningen kraftigt. Trots att omsättningen för helåret 2020 minskade med 204 Mkr till 748 Mkr låg EBITDA på samma nivå som föregående år och uppgick till 269 Mkr (267). Årets resultat efter skatt uppgick till 8 Mkr (-304) och kassaflödet för helåret uppgick till 59 Mkr, vilket var 104 Mkr bättre än föregående år. Exklusive IFRS 16-effekter är nu nettoskulden nere på 344 Mkr och kvoten för nettoskuld / EBITDA 3,2. När vi gick in i 2020 var dessa 425 Mkr respektive 3,9. Likviditetsberedskapen är därmed fortsatt god med över 144 Mkr i likvida medel och beviljade, men ej utnyttjade, kreditramar därutöver om 77 Mkr.

Fjärde kvartalet - Fortsatt kostnadskontroll

Pandemin fortsatte under det fjärde kvartalet att påverka vår verksamhet kraftigt. Tyskland införde åter regler om att alla bad- och träningsanläggningar hålls stängda, även i Norge fattades liknande beslut och i Sverige avrådde man ifrån att besöka gym samt tillämpade regler om maxantal för besökare i lokalerna. Actic påverkas givetvis negativt av situationen. I Sverige var antalet uppsagda medlemskap något fler än normalt men den stora negativa påverkan är att nyförsäljningen var väsentligt lägre än i det fjärde kvartalet föregående år.

Sammantaget sjönk nettoomsättningen med 29% till 166 Mkr, vilket är i linje med vår kommunicerade bedömning. EBITDA ligger i paritet med föregående år främst tack vare genomförda besparingar och god kostnadskontroll samt erhållna statliga stöd om 13 Mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 16 Mkr (0).

Medlemsbasen, rensat för avvecklade gym, i slutet av kvartalet låg på -13% jämfört med motsvarande period 2019. Den lägre nivån är givetvis en direkt konsekvens av pandemin, men vi känner oss dock trygga i förvissningen om att medlemstillströmningen kommer öka kraftigt när vaccinerings-programmen i de länder vi verkar får fäste och länderna öppnar upp igen.

Utvecklad affärsmodell efter pandemin

Nya arbetsvanor och den digitala utvecklingen gör att sättet vi tränar på ändras i snabb takt. Covid-19 har skyndat på utvecklingen och medför med stor sannolik att fler kommer arbeta hemifrån även efter nuvarande pandemi. Utvecklingen leder till att vardagshälsa, närhet till gym där man bor och möjligheter till social interaktion i samband med träning blir viktigare än tidigare för våra kunder. Den digitala mognaden leder dessutom till att fler och fler börjar sin kundkontakt med oss online och möjliggör nya former av träning. Vi utvecklar därför vår affärsmodell i snabb takt, för att fullt ut möta våra kunders nya behov. I slutet av det fjärde kvartalet lanserade vi i samtliga länder Actic Anywhere som är vår digitala plattform för träning med allt ifrån PT-online till rådgivning och förvalda träningsprogram. Så här långt har Actic Anywhere haft väldigt positivt mottagande och vi ser stora möjligheter att under 2021 utveckla erbjudandet ytterligare. Vårt utomhusträningskoncept Actic Outdoor box är fortsatt populärt med fullbokade klasser och som täcker en efterfrågan av belastad träning utomhus. Därför ökar vi under våren även satsningen på utomhusträning med Actic Outdoor Box med ytterligare 20 orter i Sverige, en ort i Norge och en ort i Tyskland.  Ovanstående är bara början på en resa mot ett omnikanal erbjudande som tar sin utgångspunkt i kundernas ändrade preferenser, där träning för allt fler blir en hälsofråga som ska vara en naturlig del i livet där vi befinner oss i vardagen. Vi ska leda den här utvecklingen.

Sist men inte minst vill jag även detta kvartal tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som utförs på alla våra anläggningar. Tillsammans har vi lyckats bidra till att människors hälsa blir bättre genom träning samt varit mycket framgångsrika i att undvika smittspridning genom noggranna rutiner för städning och hygien. Vi har klarat samtliga kontroller som myndigheter utfört på våra svenska anläggningar, vilket vi är stolta över

Anders Carlbark, VD.
 

Actic bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, onsdag den 17 februari kl. 10:00- 11:00. Värd för mötet är Anders Carlbark, VD och Stephan Ebberyd, CFO.
Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIzYzBhZDUtYzc1NS00MzVkLWFiODAtZDM5YTEwMDJlMTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275477574-23e7-48e9-bfd3-5c26c238aaff%22%2c%22Oid%22%3a%22eaeb6871-0091-4a8a-9ebe-9f46a2df5042%22%7d)  (Teams)
Anslut via telefon: +46 8 505 218 94,,776087886#  
Konferens ID: 776 087 886#

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Carlbark, Verkställande direktör
E-post: anders.carlbark@actic.se
Telefon: +46 (0)72 980 53 94

Stephan Ebberyd, CFO
E-post: Stephan.ebberyd@actic.se
Telefon: +46 (0)70 630 23 89
 

Actic Group AB (publ), org.nr 556895-3409

Denna information är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Anders Carlbarks försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 07.45 CET.

Om Actic

Actic grundades 1981 och 1995 startades den internationella expansionen. Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic har 173 anläggningar med ca 186 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) och erbjuder medlemmen personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Träningsutbudet är brett, styrketräning, såväl grupp som funktionell träning och personlig träning (PT) som attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics medarbetare engagerar sig också lokalt för att bidra till ett hälsosammare samhälle.

Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 650 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2020 om 748 miljoner kronor. Koncernen leds av VD Anders Carlbark.

Cision