ACRINOVA: FÖRVALTNINGSRESULTATET ÖKADE TILL 10,3 MLN KR 3 KV

2022-11-10 10:26:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acrinova, ett fastighetsbolag verksamt i södra Sverige, redovisar ett förvaltningsresultat på 10,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (8,3).

De totala intäkterna uppgick till 32,3 miljoner kronor (25,2), varav hyresintäkter 30,0 miljoner kronor (20,4).

Rörelseresultatet låg på 23,7 miljoner kronor (20,1) och nettoresultatet var 16,0 miljoner kronor (72,1).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till -12,7 miljoner kronor (71,7) och på finansiella tillgångar var de orealiserade värdeförändringarna 9,7 miljoner kronor (1,8). Realiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter låg på 14,8 miljoner kronor (1,3).

Vd Ulf Wallén pekar i delårsrapporten på att Acrinovas fortsatta aktiviteter för att minska kostnader ger effekt på det förbättrade förvaltningsresultatet.

"Vi kan också återigen uppvisa en positiv nettouthyrning, och kvartalets ekonomiska uthyrningsgrad har stigit med drygt en procentenhet jämfört med samma period föregående år", skriver Acrinovas vd vidare.

Han pekar också på att alla projekt i Acrinovas projektportfölj är upphandlade med takpris eller fast pris, vilket innebär att bolaget kommer att hålla sig inom de kostnadskalkyler det satt upp innan byggstart.

Vidare skriver vd att Acrinovas verksamhet till största del är finansierad genom banklån, och att bolaget i god tid har arbetat med räntesäkringsinstrument vilket gör känsligheten mindre för ränteökningar.Direkt-SE