ACRINOVA: AVSER GÖRA GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 25 MLN KR

2023-02-07 08:58:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Acrinova, ett fastighetsbolag verksamt i södra Sverige, avser göra en fullt garanterad företrädesemission på 25 miljoner kronor. Syftet är att finansiera fortsatt tillväxt och miljöomställningen av befintliga fastigheter.

Det framgår av ett pressmeddelande där Acrinova hänvisar till sin hållbarhetsstrategi med målsättningen att bolagets energiförbrukning, så långt det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ska ha en helt fossilfri drift, samt att Acrinova har en finansiell målsättning att vid utgången av 2025 ha ett fastighetsvärde om minst 4 miljarder kronor.

Villkoren för företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut om att genomföra emissionen, vilket väntas ske i början på mars 2023.

Emissionsbeslutet väntas fattas med stöd av styrelsens bemyndigande som erhölls vid årsstämma våren 2022.

Företrädesemissionen omfattas till fullo av tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och är således fullt garanterad, skriver Acrinova.

"Genom företrädesemissionen tillförs bolaget likviditet som bidrar till att optimera mixen av tillgängliga finansieringskällor vilket skapar förutsättningar för bolaget att inta en offensiv position på förvärvsmarknaden", heter det vidare.Direkt-SE