Acrinova avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om upp till 25 Mkr i syfte att finansiera fortsatt tillväxt

2023-02-07 08:50:00

Acrinova har sedan starten 2016 varit ett expansivt bolag med högt ställda hållbarhetsmål. För att ytterligare befästa Bolagets position som en hållbar aktör planeras fastighetsförvärv och investeringar i omställningen av befintliga industribyggnaders energiförbrukning. Acrinova har vidare ställt upp ett finansiellt mål om ett fastighetsvärde om minst 4 Mdkr vid utgången av 2025.

Som ett led i Bolagets tillväxt- och hållbarhetsstrategi avser styrelsen i Acrinova att besluta om en nyemission av B-aktier om upp till 25 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattas med stöd av styrelsens bemyndigande som erhölls vid årsstämma den 22 april 2022. Företrädesemissionen omfattas till fullo av tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och är således fullt garanterad.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget likviditet som bidrar till att optimera mixen av tillgängliga finansieringskällor vilket skapar förutsättningar för Bolaget att inta en offensiv position på förvärvsmarknaden.

Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemission, vilket bedöms ske i början av mars 2023.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 februari 2023 klockan [08.50] CEST.

Cision