Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari - juni 2022

2022-08-12 11:15:00

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD Ulf Wallén kommenterar:

"Trots en turbulent omvärld går Acrinovas tillväxtresa som planerat. Under andra kvartalet har vi tecknat ett flertal viktiga hyresavtal med välkända företag. För att kunna stå beredda att göra fler förvärv har vi genomfört ett par strategiska avyttringar vilket ger oss en stark kassa framöver när köparna tillträder. Vårt mål att vårt fastighetsbestånd ska ha ett värde som uppgår till 4 mdkr år 2025 står fast."

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-04-01 - 2022-06-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 • Nettoomsättningen uppgick till 31347 tkr (22 576).

 • Hyresintäkter uppgick till 30664 tkr (15 480).

 • Rörelseresultatet uppgick till 21395 tkr (15 605).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6503 tkr (3 107).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 30939 tkr (33 528).

 • Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,48 kr (0,70).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Sammanfattning av delåret (2022-01-01 - 2022-06-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 • Nettoomsättningen uppgick till 60587 tkr (51 348).

 • Hyresintäkter uppgick till 57193 tkr (30 171).

 • Rörelseresultatet uppgick till 40617 tkr (35 719).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12325 tkr (6 912).

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 58350 tkr (55 700).

 • Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,90 kr (1,16).

 • Substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 14,92 kr (12,93).

 • Soliditeten uppgick till 44,8 % (46,8).

 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,24 ggr (2,02).

 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 42508 tkr (76 609).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Väsentliga händelser under det andra kvartalet
 • Den 28 april tecknar Acrinova hyresavtal med Åhléns Outlet som flyttar in i handelsfastigheten i Löddeköpinge.

 • Den 3 maj tecknar Acrinova avtal om försäljning av fastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 30 mkr.

 • Den 9 maj tecknar Acrinova ett hyresavtal med SWEP AB, som kommer att flytta in i fastigheten som Acrinova uppför på Järvgatan i Landskrona.

 • Den 10 maj sker den officiella byggstarten för Acrinovas fastighet som uppförs på Järvgatan i Landskrona sker genom ett "första spadtaget"-event, där hyresgäster, byggherre samt representanter för Landskrona kommun närvarade.

 • Den 10 maj offentliggör Acrinova delårsrapport för perioden januari-mars 2022.

 • Den 20 maj meddelas att Måns Broberg, transaktionsansvarig, tar plats i ledningsgruppen.

 • Den 10 juni tecknar Acrinova avtal om försäljning av fastigheten Carnot 10 i Helsingborg. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 50,5 mkr.

 • Den 23 juni tecknas det första hyresavtalet gällande fastigheten på Truckvägen 1 i Trelleborg, belägen på Västra Industriområdet, tecknas med maskinuthyrningsföretaget Renta AB.

 • Den 29 juni meddelas att det första hyresavtalet gällande byggrätten för handelsfastigheten i Löddeköpinge är tecknat med detaljhandelskedjan JYSK.

Väsentliga händelser efter perioden
 • Den 1 juli såldes fastigheterna Karlskrona Västra Nättraby 6:17 och Skellefteå Städet 12.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 klockan 11.15 CEST.

Cision