ACARIX: FÖRETRÄDESEMISSION 53 MLN KR, TECKNINGSKURS 0:28 KR

2022-11-22 08:09:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Acarix har, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktie om 52,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen består av högst 188.979.145 units. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

En befintlig aktie berättigar till tre uniträtter, och fyra uniträtter berättigar till teckning av en unit, det vill säga en teckningsrelation om 3:4.

Teckningskursen har fastställts till 0:28 kronor per unit, vilket motsvarar 0:28 kronor per ny aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 36 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter baserat på den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna till och med den 18 november 2022.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 31,7 miljoner kronor, motsvarande 60 procent av företrädesemissionen.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att finansiera expansionen av den amerikanska säljorganisationen samt fortsatt produktutveckling och rörelsekapitalbehov, heter det.

Företrädesemissionen ger en utspädningseffekt om cirka 43 procent. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i företrädesemissionen samt fullt utnyttjade teckningsoptioner uppgår till högst 52,9 procent.

Beslutet avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 9 december 2022.Direkt-SE