Rapport Utbildningsföretaget Academedia ökade rörelseresultatet betydligt under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Det uppger vd Marcus Strömberg i bokslutsrapporten.

”För- och grundskolesegmenten visade en stabil förbättring av fjärde kvartalets resultat, vilket gjorde att den justerade ebit-marginalen för helåret landade på 4,8 procent. Gymnasiesegmentet hade ett starkt år med högre marginaler, även om fjärde kvartalet var svagare än föregående år. Vuxenutbildningssegmentets resultat var mycket bättre det här kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år”, skriver han.

”Sammantaget har både resultat och marginaler för helåret förbättrats i de svenska skolverksamheterna. Vuxenutbildningssegmentet befinner sig fortfarande i en omställningsperiod och segmentet internationell förskola ser en snabb tillväxt, i synnerhet i Tyskland”, säger Academedia-chefen.

Koncernens kvartalssiffror var dock inte lika höga som analytiker hade förväntat sig enligt Bloomberg News prognossammanställning.

Stabil volymtillväxt

För- och grundskolesegmentet har visat en stabil volymtillväxt om 3 procent under året. Enligt Marcus Strömberg beror tillväxten framför allt på fler elever på befintliga grundskolor. Ökningen av skolpengen för grundskolan har också bidragit positivt under 2019 (3,5 procent), medan ökningen av skolpengen för förskolor bara var 2,0 procent.

”Som nämnts i tidigare rapporter har vi även sett en stabilisering av personalomsättning och löneinflation. Organisk volymtillväxt, stabila skolpengsökningar och minskad personalomsättning bidrog alla till högre marginaler för det här segmentet och är avgörande för att upprätthålla stabila och bättre marginaler framöver”, uppger Academedia-chefen.

Rekord i gymnasiet

För gymnasiesegmentet blev det gångna verksamhetsåret ännu ett rekordår, även om fjärde kvartalet innebar en del extra kostnader, uttrycker han det som.

Inom vuxenutbildningen var det fjärde kvartalet betydligt bättre än året, noterar Marcus Strömberg.

”Väsentliga kostnadsnedskärningar inom affärsområdet arbetsmarknadstjänster (Arbetsförmedlingen) har genomförts under kvartalet och löpande under året. Nedskärningarna har till största delen inneburit minskad personal och har även påverkat lokaler och andra resurser. Åtgärderna förväntas ge en positiv effekt på marginalerna år 2019/20”, uppger Academedia-chefen.

”Nya möjligheter”

Verksamheten inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola har enligt Marcus Strömberg fortsatt visat bättre resultat än föregående år, men den pågående omvandlingen av Arbetsförmedlingen innebär även fortsättningsvis utmaningar på kort sikt, heter det.

”Vi hoppas emellertid att denna omvandling kommer att innebära nya möjligheter för Academedia inom några år”, säger Marcus Strömberg.

Segmentet internationell förskola, som omfattar förskolor i Norge och Tyskland, är den snabbast växande delen av Academedia-koncernen. Tillväxten sker i huvudsak i Tyskland.

Som tidigare har meddelats genomför förskolesektorn i Norge för närvarande förändringar vad gäller personaltäthet efter lagkrav som implementeras under det kommande året.

”I tillägg kommer ändrade aktuariella antaganden medföra en högre redovisad pensionskostnad i Norge nästa år. Sammantaget förväntas kostnaderna öka netto med cirka 35 miljoner kr för räkenskapsåret 2019/20”, skriver Marcus Strömberg i rapporten.