Absolicon: Teknikuppdatering - vätgas, värmepumpar och säsongslager

2023-03-10 09:34:08

Under 2022 har Absolicon byggt ett antal solvärmeinstallationer som producerar processvärme och ånga till industrier. De två viktigaste är Carlsbergs bryggeri i grekiska Thessaloniki och det italienska bryggeriet Birra Peroni i Bari som ägs av den japanska bryggerijätten Asahi.

Absolicons affärsidé är dock inte att leverera solfångarfält utan att sälja robotiserade produktionslinor till lokala parters. Vår kärnkompetens utvecklas till att hjälpa våra lokala köpare av produktionslinorna att sälja och leverera solfångare och att knyta ihop samarbete som andra leverantörer.

De projekt som vi offererar idag ger industrier 15-25% av värmebehovet från solvärme. Det är en bra start, men som Absolicons fem innovationsprojekt visar är solvärme grundstenen för ett helt förnyelsebart energisystem.

Övergripande planering av kompletta energisystem baserat på ånga från solen

För bara några år sedan trodde de livsmedelsföretagen att de skulle ersätta sin eldning av olja och gas med att istället elda av skogen samt att kompensera sina utsläpp genom att plantera träd i Afrika. De idéerna är idag nästan helt försvunna och en färsk amerikansk analys visar att solvärme och elektrifiering är de enda alternativen.

När de globala företagen diskuterar koldioxidutsläpp ser de hela systemet - först sina egna utsläpp från fabriken, sedan även transporterna av varor och konstgödsel på åkrarna. Innovationerna som krävs handlar om förnyelsebar värme, vätgasdrivna fordon och klimatsmart konstgödsel. Solvärme har en tydlig roll för alla dessa tekniker.

Vindkraft och solceller som producerar el är viktiga eftersom merparten av den el som produceras i världen idag kommer från förbränning av fossila bränslen. Men solceller för el har bara 20% verkningsgrad. Absolicons solfångare har 76% verkningsgrad när vi producerar värme från solen och bara en fjärdedel av koldioxidutsläppen per producerad kWh jämfört med solceller.

Med den speciella relation som Absolicon etablerat med flera av de globala livsmedelsbolagen kan vi på en övergripande nivå diskutera hela energisystemet. Vi ser att behovet av denna typ av rådgivning, där ånga från solfångare får en central roll, är efterfrågad och vi har redan börjat sälja sådana tjänster.

5. Vätgas för att driva fordon och som energilager

Det finns en överdriven tro på vätgas som framtidens energikälla. Men det finns nischer, till exempel för att driva lastbilar. Problemet är att när grön vätgas produceras idag är den totala verkningsgraden ofta bara 70%.

Här har Absolicon ett koncept för effektivare vätgasproduktion. Genom att ta vara på spillvärmen och kombinera med Absolicons solfångare kan verkningsgraden teoretiskt bli 100% då den tillvaratagna värmen uppgraderas och driver industriprocesserna - all ingående energi används!

Dessutom - om vätgasen produceras med het ånga från Absolicons solfångare istället för från kallt vatten kommer minskar elförbrukningen med hela 20%.

Absolicon bevakar området och har kontakt med två vätgasföretag. Målet är att tillsammans med partners kunna erbjuda en industri en solvärmeanläggning som förutom processvärme producerar vätgas.

4. Ammoniak som bränsle och konstgödning

Konstgödsel från ammoniak, är en viktig del av modernt jordbruk. Ammoniak består av vätgas och kvävgas och produceras idag från fossil gas vilket orsakar 1% av de globala koldioxidutsläppen. Ryssland och Saudiarabien är de största exportörerna.

Klimatvänlig ammoniak kan produceras med förnyelsebar elektricitet, dock med samma stora värmeförluster som när man tillverkar vätgas. Även här kan Absolicon kan återvinna värmen med målet att få en 100% effektiv process.

En svensk, patentsökt teknik som får en del av energin för att producera ammoniak från ånga är ett av de spår Absolicon undersöker. Med den tekniken skulle livsmedelsindustrin kunna producera konstgödsel som går till bönderna i regionen. Absolicon skulle återvinna värmen för att driva industrins processer och producera solånga som delvis driver ammoniakprocessen.

3. Högtemperaturvärmelager

För att kunna använda solånga både dag och natt behöver värmen lagras. Absolicon har ett samarbetsavtal med SaltX grundare Gunnar Bolin om att arbeta med energilager för högre temperaturer. Ett spår är en patenterad indisk produkt som skulle kunna introduceras i Absolicons solvärmekoncept.

Det finns också andra lösningar få högtemperaturvärmelager tillräckligt billiga. En lösning Absolicon utvärderar med ett svenskt bolag är lagring med borrhål i berg. En annan lösning gäller het luft som värmer en bädd av stenar. En tredje lösning utvärderas med ett spanskt institut. Dessa lösningar är idag mogna för en större installation i en industri.

2. Säsongslager för solvärme

I Danmark finns redan flera stora värmelager där man lagrar solvärme från sommar till vinter. Dessa groplager fylls med hetvatten på sommaren och kan försörja en stad med fjärrvärme under vintern.

I flera länder byggs nu sådana system. Absolicon har två projekt med universitet med sammanlagd statlig finansiering på mer än 5 miljoner kronor för att få in den tekniken i Absolicons erbjudande.

Energimyndigheten har kommit fram till att det är lönsamt att låta solfångare och groplager i de svenska fjärrvärmenäten ge 11 TWh, vilket ersätter hälften av Sverige eldande av skogsbränslen idag. Potentialen för storskalig solvärme och groplager i Europa är mycket stor.

Groplagren kan också användas för att lagra värme för industrier. Här tittar vi specifikt på textilindustri där säsongslager helt skulle kunna ersätta behovet av fossila bränslen.

1. Högtemperaturvärmepumpar och solvärme i kombination

Det är idag bara elektrifiering som kan konkurrera med solvärme för omställning av industrier och fjärrvärmenät. Processvärmen för industrier kan i princip produceras i elpannor. Men då elnäten är svaga och utbyggnadstakten av vindkraft ifrågasätts är det osannolikt att den mångdubbling av eleffekt som skulle krävas är genomförbar inom de närmste decennierna.

Värmepumpar är dyra, men effektivare än elpannor. Det är dock ovanligt att de kan producera de temperaturer som Absolicon behöver leverera till industrierna. Genom samarbete med japanska Kobelco som pressmeddelandes 23 februari 2023 och en ny leverantör i Sydeuropa ser Absolicon nu mer positivt på kombinationen solvärme - värmelager - värmepumpar för produktion av processånga.

Absolicon har i mars 2023 utformat en systemlösning som skulle täcka hela värmebehovet för en industri. Ånga kommer under dagtid från solfångarna och överskottsvärme lagras i ett groplager. När solen inte skiner produceras ånga av värmepumparna från värmen i groplagret. Kostnaden för värmen från kombinationen av värmelager och värmepumpar blir ungefär dubbelt så hög som ångan direkt från solfångarna, men kombinationen gör att industrin helt kan sluta med fossila bränslen.

Teknikerna som skall kombineras är mogna. Nästa steg är att tillsammans med teknikleverantörer, värmepumpspartner och produktionslinjeparters offerera ett komplett system. Absolicon har en förfrågan på en första indikativ offert på ett komplett system till en större industri kring medelhavsområdet. Kostanden för systemet beräknas till mellan 100 och 200 miljoner kronor och skulle göra industrin helt oberoende av fossila bränslen.

Solvärmens roll i omställningen av energisystemet till förnyelsebar energi

De internationella energiorganisationerna IEA och IRENA har i sina planer för hur världen skall klara 1,5-graders målet pekar på nödvändiga investeringar i solvärme om mellan 2000 och 4000 miljarder kronor det närmsta decenniet.

Absolicons analyser visar att solvärme i jämförelse med andra tekniker som vindkraft och solceller har de i särklass lägsta koldioxidutsläppen per producerad kWh.

Absolicon ovanstående fem innovationsprojekt visar hur solvärme kan kombineras med produktion av vätgas och ammoniak och hur solvärme i kombination med högtemperaturvärmelager, groplager och värmepumpar kan förse industrier med helt förnyelsebar värme.

Kommande event:

13 mars - Stockholm, Aktieägarträff med Absolicon
Absolicon bjuder in aktieägare och nyfikna till två timmar med presentation, mat & mingel på Lokus Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm. Anmälan >> (https://connect.absolicon.com/sv-se/aktieagarevent_sthlm_2023)

14 mars - Stockholm, Stora Aktiedagen
Aktiespararnas stora investerarmöte i Stockholm. Möjlighet att närvara på plats (Hotel Birger Jarl) alternativt online. Anmälan >> (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-14-15-mars-2022)

14 mars - Stockholm, Naventus, RENEWABLES SUMMIT
Presentationer från ledande företag inom sektorn förnybar energi om deras bidrag till en mindre koldioxidintensiv och mer hållbar framtid. Grand Hotel Stockholm. Anmälan >> (https://events.naventus.com/)

18 mars - Härnösand, Absolicondagen
Under dagen (utan anmälan) visning av Högslätten Solar Thermal park och demonstration av Absolicons robotiserade produktionslina. På kvällen mat, mingel och presentationer på Härnösands Teater. Anmälan Teatern >> (https://connect.absolicon.com/sv-se/absolicondagen2023)

Cision