Absolicon: Delregistrering av företrädesemission

2023-03-24 17:23:27

Den 20 mars 2023 avslutades teckningstiden i Absolicon Solar Collector AB företrädesemission av B-aktier. Totalt kommer 482 381 B-aktier nyemitteras och Absolicon tillföras cirka 43,4 MSEK före emissionskostnader.

Absolicon har valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier och få del av emissionslikviden utbetald.  Delregistreringen har idag 24 mars registrerats på Bolagsverket.

Efter delregistreringen finns 322 503 A-aktier och 3 431 973 B-aktier, en ökning med 420 171 B-aktier från de 3 011 802 B-aktier som fanns före delregistreringen. Delregistreringen motsvarar aktier med ett värde om 37 815 390 SEK. Aktiekapitalet uppgår nu till 3 754 476 SEK, jämfört med 3 334 305 SEK före delregistreringen.

Betalda tecknade aktier, Absolicon BTA B kommer nu omvandlas till Absolicon B. Sista dag för handel med BTA är den 30 mars 2023 och stoppdag är den 3 april 2023. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 5 april 2023.

En andra registrering av företrädesemissionen beräknas till vecka 15. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Cision