AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2021

2021-04-26 15:00:00

Perioden januari - mars

 • Resultatet efter skatt uppgick till 501 (-662) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 305 (-318) Mkr
  • Onoterade innehav 50 (-12) Mkr
  • Finansiella placeringar 148 (-330) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 33,86 (-44,78) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 231 (197) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 17 (-22) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till 28 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 129 Mkr per den 22 april 2021 varav aktiva noterade innehav 110 Mkr.
 • Värdeförändringar på aktiva noterade innehav uppgår under 2021 per den 22 april till 38 procent.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Bilaga


GlobeNewswire