Kvartalsrapport Danske Banks resultat för det andra kvartalet blev ungefär det förväntade. 

Danske Banks resultat före skatt blev 3.747 miljoner danska kronor i det andra kvartalet 2021. Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt efter Danske Banks preliminära resultatbesked den 8 juli, var ett resultat före skatt på 3.717 miljoner danska kronor.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 2.676 miljoner danska kronor, mot förväntade 2.681 miljoner. Danske Bank uppgav den 9 juli att nettoresultatet preliminärt uppgick till cirka 2,8 miljarder danska kronor för koncernen, alltså inklusive minoritetsägares andelar. Utfallet blev här 2.792 miljoner danska kronor.

Resultatet per aktie var 3:10 danska kronor mot väntade 3:14 kronor.

Räntenettot uppgick till 5.515 miljoner danska kronor, mot analytikersnittet på 5.509 miljoner. Provisionsnettot blev 3.193 miljoner danska kronor, mot förväntade 3.234 miljoner medan tradingnettot var 1.025 miljoner danska kronor, mot väntade 1.130 miljoner.

Kreditförlusterna redovisades netto till 240 miljoner danska kronor. Analytikersnittet var kreditförluster på 229 miljoner efter att banken preliminärt flaggat för 0,2 miljarder danska kronor i kreditförluster.

Danske Banks totala intäkter uppgick till 10.486 miljoner danska kronor (preliminärt 10,5 miljarder danska kronor), medan förväntningarna låg på 10.495 miljoner.

De totala kostnaderna landade på 6.497 miljoner danska kronor (preliminärt 6,5 miljarder), jämfört med förväntningarna på 6.529 miljoner.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var per den 30 juni 18,0 procent. Här väntades på förhand 17,8 procent.

Danske Bank spår fortfarande att nettoresultatet för helåret 2021 kommer att överstiga 12 miljarder danska kronor.

Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet som föregicks av vissa nya guidningar från banken den 8 juli.

Under 2020 var nettovinsten 4,6 miljarder danska kronor.

Danske Bank upprepar även bedömningen från häromveckan om att de totala intäkterna väntas öka jämfört med 2020 när de var 42,4 miljarder danska kronor.

Danske Bank väntar sig fortfarande även att kostnaderna kommer in på högst 24,5 miljarder danska kronor för helåret. Kostnaderna låg på 28,1 miljarder danska kronor i fjol.

Kreditförlusterna spås alltjämt komma in på max 1,5 miljarder danska kronor. Under fjolåret var kreditförlusterna 7 miljarder danska kronor.

Målet om avkastning på aktieägarkapital inom spannet 9-10 procent år 2023 upprepas, framgår vidare av rapporten.