Allmänna villkor och information

 

Allmänt

Privata Affärer ger konkreta råd om privatekonomi till en bred publik genom våra tidningar, webb och event. I enskilda samtal diskuterar och förklarar vi men ger inte individuella råd. Råden är alltid allmängiltiga och du ansvarar själv för de beslut som följer av råden. Privata Affärer kan inte hållas ansvarig. Vi kan heller inte svara på juridiska frågor under telefontiden.

Personuppgifter

Personuppgifter som används vid till exempel registrering av medlemskap, nyhetsbrev eller prenumerationer regleras av Bonniers allmänna villkor som du hittar här.

Cookies på privataaffarer.se

Privataaffarer.se använder så kallade cookies eller kakor när du besöker webbplatsen. En cookie är en textbaserad datafil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien kan innehålla information om inloggningar och inställningar. Privataaffarer.se använder såväl egna cookies som tredjepartscookies.

Cookien hjälper privataaffarer.se att redovisa korrekt besöksstatistik, vilket är viktigt för våra annonsörer. Cookien hjälper också annonssystemen att hålla reda på vilka annonser som exponerats för en viss webbläsare. För besökaren på privataaffarer.se innebär det att antalet annonsexponeringar begränsas till antalet.

Informationen i cookien ger också uppgifter om hur användare tillgodogör sig webbplatsen. Den statistik som samlas in behandlas i aggregerad form i syfte att förbättra webbplatsen och dess tjänster.

Dessutom används cookies i samband med att du loggar in på privataaffarer.se. Vill du utnyttja funktionen ”kom ihåg mig” är användningen av cookies nödvändig.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Hur du går till väga finns beskrivet på webbläsaren hjälpsidor. Men om du väljer att förhindra lagring av cookies kan du inte använda delar av privataaffarer.se. Vissa funktioner och tjänster kommer inte att fungera korrekt.

Cookien lagras under den tid du är ansluten till den aktuella tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna erfordras för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Mer information om cookies hittar du på www.minacookies.se.

Har du som användare frågor om hur privataaffarer.se använder cookies, kontakta support@privataaffarer.se.

Börs- och fondinformation

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.

Dow Jones Index

Särskilda villkor gäller för utnyttjandet av Dow Jones Index, alltså New York-börsens huvudindex. Nedan följer en svensk översättning men den engelska texten som du hittar här gäller.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV DOW JONES INDEX
Genom att ta del av och använda data relaterat till DOW JONES INDEXESSM (inklusive men ej begränsat till de indexvärden, härefter benämnt  "DOW JONES INDEX”) som finns på denna webbplats accepterar du dessa villkor samt de ändringar som gjorts efter april 2010.

Om du inte accepterar villkoren får du inte ta del av DOW JONES INDEX.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dow Jones Index (inklusive, men ej begränsat till, Dow Jones Averages, Dow Jones Global Indexes, Dow Jones Titans Indexes, Dow Jones Islamic Market Indexes, Dow Jones Sustainability Indexes och Dow Jones-UBS Commodity Indexes  är ägda av CME Group Index Services LLC ("CME Index") och / eller dess licensgivare. Genom att ta del av och använda Dow Jones Index, visar att du är minst 18 år gammal, och att du samtycker till att vara bunden av alla dessa villkor för användning.

Du kan skriva ut och spara en kopia av dessa villkor för användning, men CME index kan närsomhelst ändra dessa villkor.

När villkoren ändras, kommer ändringarna att visas i detta dokument. Din användning av Dow Jones Index efter att ändringar gjorts innebär att du godkänner ändrade villkor för användning. Därför bör du läsa dessa villkor för användning då och då. Om du inte accepterar att vara bunden av dessa villkor för användning eller eventuella ändringar av dessa, bör du inte använda Dow Jones Index.

ÄGANDERÄTT OCH BEGRÄNSNINGAR ANVÄNDNING

Dow Jones Index skyddas av upphovsrätt och annan immaterialrätt. Dow Jones Index får endast användas för personligt, icke-kommersiella ändamål. Du accepterar att inte modifiera, kopiera, reproducera, återutsända, distribuera, sälja, publicera, sända, skapa härledda verk från eller lagra Dow Jones Index (eller någon del därav), utan uttryckligt medgivande från CME Indexes. Du får inte använda Dow Jones Index för något olagligt syfte.

Alla märkesnamn och varumärken, servicemärken samband med Dow Jones Index (både registrerade och oregistrerade) (nedan "Märken") är ägda av CME Index och / eller dess licensgivare och skyddas av gällande varumärkeslagen.

Ingenting i denna webbplats skall tolkas som beviljande av någon licens eller rätt att använda någon av de märken som visas här utan skriftligt tillstånd från CME index eller dess licensgivare. All obehörig användning av märken är strängt förbjudet.

Dessutom kan du inte använda någon av Dow Jones Index eller märken i samband med utfärdande, handel, marknadsföring eller marknadsföring av investeringsprodukter (t.ex. derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, investeringar portföljer etc. där priset, avkastningen och / eller utvecklingen av investeringsprodukten baseras på eller relaterade till index) utan ett separat skriftligt avtal med CME Indexes.

Vidare ger varken CME Index eller dess licensgivare ger investeringsrådgivning, skatterådgivning, juridisk rådgivning eller annan professionell rådgivning genom att tillhandahålla Dow Jones Index, och varken CME Index eller dess licensgivare sponsor, rekommenderar eller stödjer köp eller försäljning av något värdepapper eller investering.

Om du bryter mot något av dessa villkor har CME index rätt att säga upp din tillgång till hela eller någon del av Dow Jones Indexes omedelbart utan föregående meddelande. Din rätt att använda Dow Jones Index är föremål för de begränsningar som fastställts av CME Index efter eget gottfinnande.

Friskrivning

Dow Jones Index tillhandahålles i befintligt skick, (eng: AS IS), dvs. varken CME Index, Dow Jones & Company, Inc. ("DOW JONES") eller någon av deras respektive samarbetspartners, agenter eller licensgivare garantera riktigheten, fullständigheten,  aktualiteten, icke-intrånget och säljbarheten eller lämpligheten för ett visst syfte med Dow Jones Index. 

Även om CME INDEX gör rimliga ansträngningar för att uppfylla sina riktlinjer om urval av komponenter i Dow Jones Islamic Market, kan CME INDEX inte garanterar att dessa index eller
Data avseende dessa kommer följa Sharialagar eller andra islamiska principer och CME Index frånsäger uttryckligen sådan garanti.

Varken CME INDEX eller några av dess dotterbolag, agenter eller licensgivare ska vara ansvariga för dig eller någon annan för förlust eller skada som direkt orsakas av användandet av DOW JONES INDEXES och som helt eller delvis orsakats av CME INDEX vårdslöshet eller oförutsätta händelse utom CME Index kontroll vid sammanställning, tolkning, rapportering eller leverans av Dow Jones Index.

Under inga omständigheter kommer CME Index, Dow Jones eller någon av deras närstående, agenter eller licensgivare hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan för de beslut som fattas eller handlingar som genomförts med stöd av Dow Jones Index.

Varken CME Index, Dow Jones eller någon av deras respektive dotterbolag, ombud eller  licensgivare ska vara ansvarig för dig eller någon annan för skador (inklusive men ej begränsat till indirekta, speciella, tillfälliga eller liknande skador) även om du upplysts om risken för sådana skador.

YTTERLIGARE VILLKOR

CME Index kan avbryta eller ändra Dow Jones Index eller deras tillgänglighet till dig, när som helst utan föregående meddelande. Om någon bestämmelse i dessa villkor för användning är ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lagstiftning så fortsätter de övriga bestämmelserna med full kraft och effekt.

Dessa villkor och dina rättigheter och skyldigheter, och alla åtgärder som övervägs av detta avtal regleras av lagarna i staten New York, som om dessa villkor är ett avtal som helt ingås och helt och hållet genomförs i delstaten New York.

Dessa villkor för användning utgör hela avtal mellan dig och CME index för Dow Jones Index, och de ersätter alla och alla andra avtal, muntligt eller skriftligt, med avseende på index. Om CME index misslyckas med att se till att dessa regler och villkor strikt efterlevs så ska detta inte tolkas som att reglerna inte behöver följas .

Vissa marknadsdata tillhandahålls av Reuters för användning vid beräkning av Dow Jones Index.

Reuters ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i innehåll, eller för de åtgärder som vidtas med stöd därpå. Dow Jones Indexe ägs och distribueras av CME index och har licens för använda. "Dow Jones Index" som är ett licensierad varumärke tillhörande CME index och är en egen tjänst som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC.

Personuppgifter

Vid beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Bonnier via respektive bolags kundtjänst.

För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se