Nytt år nya regler

Nytt år nya regler

Publicerad 2012-12-17 10:00:00

Nyheter Hushållen kan inte se fram emot några större skattesänkningar 2013. Men några bidrag och skatter förändras, liksom andra regler som kan påverka din plånbok.

Skatter och avgifter:

Grundavdraget för pensionärer höjs vilket ger omkring 50 kronor mer i månaden. Sammantaget kostar denna reform 1,15 miljarder kronor.

Skattereduktionen för hushållsarbete ska även omfatta läxhjälp. Dagens regler har varit något otydliga när det gäller läxhjälp. För grundskoleelever har läxhjälp i praktiken omfattats av avdrag eftersom det kunnat ses som barnpassning. Nu förtydligas reglerna och läxhjälp omfattas av skattereduktion oavsett barnets ålder.

Gränsen för skattebefrielse för guldklockor och andra minnesgåvor till anställda höjs från 10 000 kronor till 15 000 kronor. Om värdet överstiger 15 000 kronor ska gåvan beskattas i sin helhet.

Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad höjs från 21 000 till 40 000 kronor per år. Syftet är att stimulera andrahandsmarknaden för bostäder, vilket bland annat kan främja rörligheten på arbetsmarknaden. Av förenklingsskäl gäller höjningen även schablonavdraget vid försäljning av produkter (till exempel trädgårdsprodukter eller ved) från den egna bostaden.

Kraven för att få femårig befrielse från fordonsskatt för miljöbilar skärps genom att gränsvärdet för koldioxidutsläppen blir viktrelaterat. Använd Privata Affärers räknesnurra för att se om en viss bil blir miljöklassad eller inte.

Nybyggda bostäder (småhus, ägarlägenheter och flerbostadshus) är i dag befriade från kommunal fastighetsavgift de fem första kalenderåren efter det år då de färdigställts och för de därpå följande fem kalenderåren betalas halv fastighetsavgift.

Den 1 januari utvidgas den tioåriga nedsättningen av fastighetsavgift för nybyggda  bostäder genom att fastighetsavgiften är helt i stället för halvt nedsatt även år  6–10 efter färdigställandeåret och dessutom helt nedsatt år 11–15 efter färdigställandeåret. Utvidgningen gäller för bostadsbyggnader som färdigställs under 2012 eller senare. Ändringen utgör ett led i att stimulera nyproduktion av bostäder.

Bidrag och ersättningar:

Föräldrapenning på grundnivå höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. Föräldrar kan också glädjas åt att det så kallade vab-intyget för att få tillfällig föräldrapenning slopas.

Garantinivån för särskilt bostadstillägg för ensamstående pensionärer höjs med 170 kronor i månaden.

Familjejuridik

I ärvdabalken finns regler om att vissa personer inte får vara testamentsvittnen, bland annat för att undvika jävssituationer. Ändringen innebär att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att även omfatta sambor och vissa ställföreträdare.

Testatorns sambo ska inte få bevittna testamentet och en sambo ska inte få bevittna ett förordnande till den andre sambon. Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare ska få bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder. Vidare ska en ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse inte få bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.

För att undvika att testamenten som vid upprättandet har bevittnats i enlighet med gällande rätt blir ogiltiga, ska äldre bestämmelser gälla om testamentet har upprättats före ikraftträdandet.

Magnus Gustavsson, Privata Affärer / TT