"Elpriset faller i två år till" Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Elpriset faller i två år till"

Publicerad 2017-05-10 10:00:00

Nyheter Elpriset faller fram till 2019 för att sedan öka mellan 2020 och 2022. Skälet till att elpriset börjar öka från 2020 är att flera kärnkraftverk då stängs, i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland.

Det är elbolaget Bixia som gjort långtidsprognosen över elprisets utveckling fram till 2030, då elprisnivån enligt prognosen bör ligga på cirka 33 euro per megawattimme i snitt. Det kan jämföras med det nordiska elpriset ifjol där snittet låg på 27 euro per megawattimme.

– Samtidigt räknar vi med att elanvändning kommer att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler elbilar kommer in på marknaden samtidigt som det etableras fler serverhallar här i Norden. Fram till 2030 räknar vi med en ökad elanvändning på cirka 21 terawattimmar från dagens nivåer, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Ökad elanvändning sedan 1990-talet

Energieffektivisering bidrar till en minskning av elanvändningen per individ. Detta bland annat genom utfasning av glödlampor. Men samtidigt ökar befolkningen i Sverige i snabb takt, Enligt SCB har elanvändningen från bostäder och service haft en ökande trend sedan början på 1990-talet. Boverket bedömer att behovet av nya bostäder överstiger 75 000 årligen fram till 2020.

Det stora genombrottet för elbilen bedöms ske någon gång mellan 2020 och 2025. I dag är ökningen av elbilar och laddhybrider cirka 1 000 bilar per månad i Sverige.

– Vi bedömer att elanvändningen i Norden inom transportsektorn kommer att öka fortsatt i något lägre takt fram till 2020 men att det därefter tar fart lite mer rejält, säger Matina Rosenberg.

Mer el från solceller

I både Sverige och Norge är det elcertifikatsystemet som drivit utvecklingen av förnybart. Utöver elcertifikatsystemet sker även en ökning av mikroproduktion, framför allt solceller.

– Vi har beaktat detta i våra analyser och för solen har vi en försiktig nettoökning av solelsproduktion ut på nätet då vi antar att den övervägande delen av solel hamnar ”innanför elmätaren” vilket ger minskad elanvändning från nätet i hushållen, säger Matina Rosenberg.

Vindkraft bidrar allt mer

Bixia räknar med att elpriserna under prognosperioden varierar mer under dygnet än hittills. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer förnybart.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framför allt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan i dag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina Rosenberg.

Privata Affärer