Lär dig läsa bokslut innan du väljer att samarbeta med kund eller leverantör Foto: istockphoto

Lär dig läsa bokslut innan du väljer att samarbeta med kund eller leverantör

Publicerad 2016-04-07 10:20:00

Bokslut Genom att studera blivande kunders eller leverantörers bokslut kan du ganska snabbt värdera hur stabil din nya partner är. Om du kan läsa och förstå ett bokslut minskar du risken för felaktiga beslut, skriver Wilhelm Nisser skriver på SEB-bloggen Green Room.

Numera redovisar svenska bolag sin verksamhet på flera olika sätt, antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det är verksamhetens storlek, och i till viss del även vilken företagsform verksamheten bedrivs i som är avgörande. 

För mindre företag räcker det att upprätta ett förenklat årsbokslut, som ska innehålla en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.

Wilhelm Nisser som till vardags arbetar med finansiering och risksäkring till små och medelstora företag inom SEB skriver att det finns ett ganska snabbt och effektivt sätt att med hjälp av den årliga redovisningen skapa ett bedömningsunderlag som ger mycket information av eventuella blivande partners.

Hur gör du då för att på snabbast och bästa möjliga sätt värdera ett bokslut. Wilhelm Nisser ger fem tips:

1. Jämför olika år och skapa dig en bild av trenderna. Ett sätt att göra det är att studera hur omsättningen förändras år för år. En av de stora svårigheterna är att anpassa ett företags kostnader om omsättningen riskerar att sjunka. Det är ett av skälen till att ett företag snabbt kan hamna i likviditetsproblem.

2. Leta efter immateriella tillgångar i bolaget. Det kan till exempel vara balanserade utvecklingskostnader, som oftast kallas goodwill och gemensamt för dem är att värdet ofta är svårt att bestämma. Det kan också vara en fingervisning om att bolaget inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna ta de kostnader och avskrivningar som behövs.

3. Gör en bedömning av hur starkt bolaget ser ut att vara. Har bolaget bra soliditet och likvida tillgångar? Eget kapital och intjänade vinster är nödvändiga för att kunna bedöma om företaget har motståndskraft i sämre tider?

4. Studera kassaflödet. Är varulager och kundfordringar stora i förhållande till omsättningen? Kontrollera vilka leverantörsskulder som finns och hur stora de är. Dessa poster påverkar likviditeten och kassaflödet. Stort varulager, höga kundfordringar och små leverantörsskulder innebär att likviditeten påverkas negativt.

5. Tolka information du nu har efter genomgång av punkterna 1-4. Med hjälp av denna information kan du se vad det är för slags företag du har att göra med. Bilden kan visa ett stabilt företag, eller kanske ett företag där du kan ana en del risker?

Christer Fälldin