OECD:s råd till Sverige: Fasa ut ränteavdragen Foto: istockphoto

OECD:s råd till Sverige: Fasa ut ränteavdragen

Publicerad 2017-02-08 13:07:00

Skulder Fasa ut ränteavdragen, sätt ett tak för hushållens skulder som andel av disponibel inkomst och förenkla processen för nyanlända att få uppehålls- och arbetstillstånd. Det är OECD:s råd till Sverige enligt en rapport som publicerades på onsdagen.

OECD skriver att produktionen har lyfts av en växande arbetskraft, investeringar och en återhämtning i produktiviteten. Samtidigt sjunker arbetslösheten även om den "förblir relativt hög" för utsatta grupper.

Trots stark produktionstillväxt är inflationen fortfarande under målet på 2 procent. OECD rekommenderar Sverige att gradvis dra ned på penningpolitiska stimulanser i takt med att inflationen närmar sig målet.

OECD skriver att beskattningen på ägda bostäder är bland de lägsta i OECD. Något som tenderar att vara till fördel för hushåll med relativt hög inkomst eftersom de köper dyrare bostäder.

En reform av fastighetsavgiften för att bättre spegla skatteuttaget mot marknadsvärden på bostäder, utfasning av ränteavdraget eller en kombination av de två, skulle enligt OECD minska incitamenten att investera i bostäder.

"Ränteavdraget bör fasas ut över en längre period för att inte destabilisera marknaden. De nuvarande låga räntorna och hastigt stigande bostadspriser ger ett bra tillfälle att börja", skriver OECD.

OECD pekar också ut bostadsmarknaden som ett problemområde.

Åtgärder har vidtagits för att kyla ned bostadsmarknaden, men trots dessa så har priserna stigit till rekordnivåer med stöd av stigande inkomster, låga räntor och brist på utbud.

OECD skriver att en ineffektiv bostadsmarknad slår särskilt hårt mot hushåll med låg inkomst och låg förmögenhet eftersom det är mindre sannolikt att de äger sitt boende. Samtidigt har hyresregleringen negativ påverkan på deras rörlighet både geografiskt och på arbetsmarknaden.

Inkomstklyftorna har också vuxit mer i Sverige än något annat OECD-land sedan 90-talet, men från låga nivåer.

Sverige benämns också som ett av de mest jämställda länderna i världen, även om utrikesfödda kvinnor ligger efter.

"Kvinnor har hög sysselsättningsgrad, presterar bättre inom studier och är väl representerade i regering och riksdag", skriver OECD men påpekar samtidigt att löneskillnader mellan kvinnor och män kvarstår och att kvinnor är underrepresenterade i privata bolagsstyrelser.

OECD landar i ett antal rekommendationer, bland annat:

Införandet av ett tak för skulder som del av disponibel inkomst.

Utfasning av ränteavdraget.

Enklare hyresreglering för att öka utbudet av hyresbostäder.

Fortsatt förenkling systemet för att ge uppehålls- och arbetstillstånd.

Uppmuntra föräldrar att dela jämlikt på föräldraledighet genom att fortsatt öka andelen månader som reserveras för varje förälder.

I rapporten upprepar OECD prognoserna från i höstas om att Sveriges BNP kommer att öka med 2,7 procent 2017 och 2,2 procent 2018.

Direkt