Danske spår fortsatt boprisfall Foto: Fredrik Sandberg /TT

Danske spår fortsatt boprisfall

Publicerad 2018-03-27 07:56:00

Bostad Bostadspriserna väntas sjunka ytterligare i år, vilket kommer att få bostadsbyggandet att minska. De fallande bostadspriserna kommer också att slå mot privatkonsumtionen, som väntas bromsa in markant. Detta kommer att dämpa BNP-tillväxten, det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook som presenterades på tisdagen.

I den andra vågskålen finns dock en stark världskonjunktur, vilket lyfter företagsinvesteringar och svensk nettoexport. Inflationen väntas sjunka ytterligare i närtid och Riksbanken spås inte höja reporäntan vare sig i år eller nästa år.

"Det finns dock en risk för ett större bakslag - i värsta fall kan privatkonsumtionen stanna upp", skriver Danske Bank.

Sveriges BNP väntas öka 1,6 procent i år och 1,9 procent 2019.

I den förra prognosen, i januari, spåddes en BNP-tillväxt på 1,6 procent i år och 2,0 procent 2019.

Danske Bank noterar att runt en tredjedel av den svenska BNP-tillväxten på senare tid har varit direkt relaterad till bostadsbyggande, och det väntas nu vända i sin motsats. Bostadsbyggandet är historiskt starkt korrelerat med bostadspriser, som sjunkit under hösten.

Efter en uppgång i januari sjönk bostadspriserna åter i februari, trots att det kan ha skett en viss köprusch inför det skärpta amorteringskravet som infördes den 1 mars, och Danske Bank ser inga skäl till varför priserna skulle stabilisera sig nu, när amorteringskravet är infört.

De noterar att Riksbanken verkar nöjd med nuvarande situation, Finansinspektionen har infört hårdare amorteringskrav, utbudet av dyra bostadsrätter kommer att fortsätta att öka i början av 2018 och att banker och bolåneinstitut troligen kommer att bli mer försiktiga och restriktiva i sin utlåning.

"Vår bästa gissning är därmed att nedgången kommer att fortsätta en tid,", skriver Danske Bank i vars prognos det ligger en boprisnedgång på 10 procent i år följt av en uppgång med 2 procent nästa år.

De sjunkande bostadspriserna väntas inte bara påverka bostadsbyggandet negativt, utan även dämpa hushållens konsumtion, som historiskt reagerat ännu snabbare på sjunkande bostadspriser och det syns redan nu vissa svagheter, med sjunkande nybilsregistreringar och en svagare detaljhandelsförsäljning.

Den starka arbetsmarknaden agerar dock motvikt till de sjunkande bostadspriserna. Sysselsättningen ökar starkt, med sysselsättningsnivån den högsta på årtionden, och arbetslösheten sjunker.

"För närvarande ser vi inga skäl till den starka att arbetsmarknaden skulle försvagas", skriver Danske Bank.

Dessutom är hushållssparandet mycket högt, vilket ger hushållen en viss flexibilitet, om läget skulle försämras.

"Skulle arbetsmarknaden försvagas finns det en risk för en mer uttalad inbromsning av BNP-tillväxten. En ytterligare nedgång i villa-/bostadsrättspriser kan också slå mot förmögenheter och konsumentförtroende, vilket kan leda till en mer markant inbromsning för detaljhandel och privatkonsumtion", skriver Danske Bank.

En stark global konjunktur agerar också motvikt till de effekterna av de sjunkande bostadspriserna, men nettoexport och företagsinvesteringar väntas inte kunna uppväga de negativa effekterna på inhemsk efterfrågan. Det finns också två internationella risker som dykt upp på senare tid: tre månader i rad med nedgångar i euroområdets inköpschefsindex och Donald Trumps hot om handelskrig.

De räknar med att inflationen kommer att sjunka ytterligare framöver, när engångseffekter som lyfte inflationen under 2017 faller ur, bland annat skattehöjningar. Konsumentpriserna väntas öka med 1,6 procent i år och 1,3 procent under 2019, långt under Riksbankens mål på 2 procent.

"De två grundläggande drivkrafterna för inflationen, löneökningar och växelkursrörelser, pekar fortsatt på ett otillräckligt inflationstryck", skriver Danske Bank.

Med en prognos om sjunkande bostadspriser och inflation i närtid räknar Danske Bank med att Riksbanken vid kommande räntemöte i april kommer att senarelägga den första höjningen i räntebanan. Danske Bank tror själva att det inte blir någon höjning av reporäntan vare sig i år eller nästa år.

"Räntehöjningar är helt enkelt inte på kartan", skriver de.

 

Danske Bank                  2018    2019
==============================================================
BNP 1,6% 1,9%
Arbetslöshet 7,1% 7,6%
KPIF 1,6% 1,3%
==============================================================


Bild: BNP-prognos

 

image

Direkt