BofA/ML: Svenska bopriser sjunker ytterligare 5 procent Foto: istockphoto

BofA/ML: Svenska bopriser sjunker ytterligare 5 procent

Publicerad 2018-03-07 13:40:00

Bostad Det skärpta amorteringskravet i kombination med ett fortsatt högt utbud gör att svenska bostadspriser väntas sjunka ytterligare 5 procent innan de finner sin botten. Det skriver Bank of America Merrill Lynch, BofA/ML, i en bankanalys.

Banken bedömer att priskorrektionen på den svenska bostadsmarknaden bottnar i en brist på överkomliga bostäder i kombination med amorteringskraven, som minskar hushållens köpkraft vad gäller bostäder.

"Med de skärpta amorteringskravet från mars tror vi att ytterligare en nedgång i priserna är trolig innan de finner en ny jämvikt", skriver Bofa/ML som räknar med att bostadspriserna kommer att sjunka ytterligare 5 procent.

Banken noterar att priserna steg i januari efter höstens nedgång, men att det mycket var säsongsmässigt och inte en trendvändning, även om det kan ha köpts fler bostäder i februari inför det skärpa amorteringskravet.

Bofa/ML skriver att köpkraften för bostäder redan tidigare var ansträngd och att det första amorteringskravet 2016 minskat den ytterligare. Det skärpta amorteringskravet nu i mars kan påverka köpkraften ytterligare negativt.

"Bostadsmarknaden blir alltmer reglerad medan de underliggande frågorna fortfarande är olösta. Det finns en risk för att det blir allt svårare för unga och förstagångsköpare att komma in på marknaden. Eftersom ökade amorteringar också väntas påverka hushåll med höga inkomster kan de dyrare segmenten på bostadsmarknaden, som redan är under press, påverkas negativt", skriver Bofa/ML.

Även om de välkomnar åtgärder för att minska hushållens skulder instämmer Bofa/ML i kritiken att det skärpa amorteringskravet kommer olyckligt, när osäkerheten i ekonomin redan ökat. Det hade varit lättare för hushållen med en kreditåtstramning i en konjunkturuppgång.

Vad gäller utbudet noterar Bofa/ML att antalet påbörjade bostäder i Sverige har ökat kraftigt, till vad de bedömer som ohållbara nivåer, vilket gör att antalet färdigställda bostäder väntas stiga till tidigare toppnivåer i början av 1990-talet. De oroas av att flera byggföretag redan rapporterat betydande minskningar i försäljningen samtidigt som många nya bostäder väntas komma ut på marknaden under 2018.

Ytterligare en utmaning för byggbolagen är en missmatchning mellan utbud och efterfrågan, där det finns en brist på överkomliga bostäder, som inte möts av bostadsutvecklare som är inriktade på de dyrare segmenten av marknaden. Denna missmatchning kan ytterligare spä på nuvarande priskorrektion. På längre sikt är det ett problem för Sverige om överkomliga bostäder inte är attraktiva för bostadsutvecklare att bygga, särskilt i dagens miljö med höga kostnader för byggmaterial, höga markpriser och brist på arbetskraft. Det är möjligt att staten kommer att behöva gripa in och stötta byggandet av billigare bostäder.

Dessutom har det funnits spekulativa inslag i nyproduktion, där en den del av efterfrågan som utgjorts av spekulanter fallit bort när förväntningarna på fortsatta prisuppgångar minskat.

Bofa/ML noterar vidare att det också verkar finnas ett överutbud av bostadsutvecklare, när många lockats av att börja bygga bostäder, och de oroas över kassaflödena hos vissa mindre och medelstora utvecklare.

Direkt