Oväntat stort intresse för bostadsutvecklarens notering Foto: istockphoto

Oväntat stort intresse för bostadsutvecklarens notering

Publicerad 2017-04-04 14:09:00

Notering Bostadsutvecklaren SSM - som är i färd att börsnoteras - har märkt av ett större investerarintresse än vad det förutspått utanför Norden.

Det säger vd Mattias Roos till Nyhetsbyrån Direkt via telefon på tisdagen under pågående roadshow där han bland annat varit i London och Frankfurt för att träffa investerare.

Noteringserbjudandet stänger för privata investerare på tisdagen och på onsdagen för institutioner. Torsdagen planeras sedan bli första handelsdag på Stockholmsbörsen.

"Viktigt att förstå med oss är att vi jobbar med en unik nisch i form av ett bostadserbjudande riktat mot morgondagens 'urbaniter'. Vi riktar in oss mot personer i ålder kring 20 till 44 år som vill bo nära stadens tull och levererar funktionssmarta prisvärda lägenheter", säger han.

I dagsläget verkar SSM enbart i Stockholmsregionen och vd:n lyfter fram att andelen ensamhushåll där är hög. Han pekar vidare på att svenska hushåll flyttar mycket och att det inte minst gäller boende i Stockholm med tio till tolv flyttar under sin livstid.

"Vi möter det behovet med vår produkt", säger han med tillägg att det inte minst är under åren som personer är mellan 20 och drygt 40 år som folk flyttar till följd av det framför allt är då som livssituationsförhållandena ändras.

Efter att SSM under 2014 och 2015 ha startat produktion av drygt 500 lägenheter per år sjönk siffran under det gångna året ned till dryga 200 stycken. Anledningen var förskjutningar i vissa detaljplaner.

"Tanken är att starta produktion av 1.000 lägenheter i år och sedan successivt trappa upp till 1.800 byggstarter per år från och med år 2021", säger han och lägger till att bolaget känner en trygghet i att kunna uppnå 1.000 byggstarter under 2017.

"Vi har fyllt på vår projektportfölj med nära 3.000 byggrätter under det förra året samt ytterligare drygt 500 hittills i år. I dag har vi 5.800 byggrätter inklusive de 1.500 bostäderna vi har i pågående produktion", säger han.

Mattias Roos bedömer att SSM kommer att förvärva omkring 2.000 till 2.500 byggrätter per år under de närmaste åren för att ha en byggrättsportfölj med omkring 9.000 till 10.000 lägenheter vid år 2021. Han talar om att det behövs en byggrättsportfölj med projekt i olika stadier som täcker i alla fall 4,5 till 5 års produktionsstarter.

Med hjälp av en större byggrättsportfölj kan bolaget dessutom bygga upp en buffert av projekt som är i skede nära byggstart. På så sätt tänker sig SSM kunna begränsa risken att förskjutning i något enskilt projekt påverkar den i affärsplanen planerade takten i byggstarter.

Ett av bolagets prestigeprojekt är skyskraporna Tellus Towers som planeras att byggas vid Telefonplan i södra Stockholm och inhysa över 1.200 lägenheter. Utsikten är att detaljplanen ska vinna laga kraft till sommaren så att bolaget kan påbörja försäljning under hösten. Däremot är inte byggstart planerat att ske under innevarande år.

Bolaget är inne i förhandlingar med internationella byggbolag som har vana av att bygga skyskrapor för att begränsa risken vid bygget av höghusen som planeras stå färdiga från år 2021, säger Mattias Roos.

SSM ser framöver "absolut" en möjlighet att utveckla fler likartade projekt med skyskrapor i liknande lägen som Telefonplan utanför Stockholms innerstad.

Arbete är vidare redan i gång för att finna projekt i Uppsala för att bredda SSM:s närvaro geografiskt.

"Vid fortsatt geografisk expansion, då vår produkt är en storstadsprodukt, kan Göteborg tänkas vara en bra marknad. Men vi har inte tagit beslut ännu om att expandera dit, utan det är något som kan tänkas ske först på lite längre sikt, medan vi redan nu letar projekt i Uppsala", säger han.

Bolaget hade under 2016 ett rörelseresultat om 187 miljoner kronor (102). Rörelsemarginalen uppgick likt under 2015 till omkring 29 procent. Bolagets långsiktiga mål är att ha en marginal på över 20 procent. Vidare är målet att ha en räntabilitet på eget kapital överstigande 25 procent.

Enligt bolagets affärsplan ska erbjudandet från år 2018 innehålla 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder (som kan vara både hyres- respektive bostadsrätter). Projektmarginalen är högre vid bygge av bostadsrätter än hyresrätter medan hyresrätter ger än lite bättre avkastning på eget kapital. Marginalerna vid bygge av studentbostäder är ungefär desamma som vid bygge av vanliga bostads- eller hyresrätter, fortsätter SSM-vd:n.

"Våra långsiktiga mål bygger på fördelningen 60/30/10", säger Mattias Roos och påpekar att bolaget i nuläget har en byggrättsportfölj som mer är riktad mot bostadsrätter.

Ett annat mål är att dela ut minst 30 procent av nettovinsten från och med årsstämman 2018.

Beroende på var priset per aktie hamnar - i spannet 54 till 64 kronor när framför allt nyemitterade men även befintliga aktier säljs - blir marknadsvärdet i erbjudandet mellan 2,1 och 2,5 miljarder kronor. Bolagets grundare och nuvarande helägare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand kommer, genom bolaget Eurodevelopment Holding, stå kvar som huvudägare efter börsnoteringen samt avser även sitta kvar i styrelsen.

Direkt

SSM , Notering