Tufft år för katastrofobligationer - men gynnsamt på sikt Foto: Carlos Giusti/AP/TT

Orkanen Maria översvämmade Puerto Rico tidigare i höst.

Tufft år för katastrofobligationer - men gynnsamt på sikt

Publicerad 2017-10-10 06:00:00

Cat bonds Flera orkaner och jordbävningar gör att 2017 ser ut att bli ett av de mest kostsamma åren hittills när det gäller naturkatastrofer. Det har i sin tur sänkt marknaden för katastrofobligationer. Men paradoxalt nog gör det katastroftäta året att tillgångsslaget gynnas på längre sikt.

Cat bonds, eller katastrofobligationer, är räntepapper som används då bland annat försäkringsbolag vill föra över den ekonomiska risken för naturkatastrofer och liknande till kapitalmarknaden. Investeraren tillhandahåller kapital som fungerar som säkerhet för försäkringen och får för detta en avkastning.

Om en katastrof inträffar och vissa villkor uppfylls utlöses katastrofobligationen och investeraren förlorar pengarna. Men om ingen katastrof inträffar inom obligationens löptid betalas kapitalet tillbaka samtidigt som investeraren också fått avkastning på sin investering.

Relativt lugn har gett hög avkastning

Den relativa frånvaron av globala katastrofer har bidragit till att cat bonds avkastat 95 procent på tio år.  Men i år har det vänt och 2017 blir ett av de kostsammaste åren hittills, enligt Robert Lindblom, vd på fondbolaget Entropics Asset Management som förvaltar Sveriges hittills enda fond innehållande katastrofobligationer, eller cat bonds. 

– Under hösten har tre stycken kategori +3-orkaner gått in över land i Karibien, Florida, Texas och Puerto Rico och nästan samtidigt har två kraftiga jordbävningar drabbat Mexiko. Cat bonds drabbas momentant av skador och framtida riskpremier och avkastning ökar normalt, säger Robert Lindblom.

Kraftigaste orkanen hittills

Orkanen Irma i höst var faktiskt den hittills kraftigaste orkan som observerats i Atlanten utanför Mexikanska golfen. Förutom ett mycket brett vindfält hade orkanen rekordlång varaktighet, enligt chefsmeteorolog Martin Hedberg på Entropics Asset Management.

Morgan Stanley har uppskattat att de försäkrade skadorna under innevarande år blir mellan 106 och 187 miljarder dollar, vilket ska ställas i relation till de 50 miljarder dollar som är den genomsnittliga skadekostnaden för varje år de senaste tio åren.

– Cat bond-marknaden påverkas nu också av ett rekordstort värdefall för Swiss Re Cat Bond Total Return Index på -6,6 procent bara i september i år. Entropics Cat Bond Fund avkastade den månaden -5,5 procent, säger Robert Lindblom.

Vändpunkt för återförsäkringsmarknaden

Återförsäkringspremierna ökar nu i de drabbade regionerna och de regioner som är mest utsatta för orkanrisk och det har marknaden redan uppfattat.

Robert Lindblom ser hösten som en vändpunkt för återförsäkringsmarknaden, vilket innebär att premier och avkastning ökar. Paradoxalt nog stärker det argumenten för cat bonds, menar han.

– Även om cat bond-fonder nu drabbas av en historiskt stor negativ avkastning är det värt att påminna om att Swiss Re Cat Bond Total Return Index totalt har avkastat 95 procent under den senaste tioårsperioden, inklusive de senaste naturkatastroferna. Under samma period har MSCI World Index avkastat totalt 65 procent. 

Robert Lindblom tillägger att även om vi tenderar att ha fokus på de händelser som ligger nära i tid, så inkluderar tioårsperioden både jordbävningen och den efterföljande tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan 2011 – och finanskrisen 2008 till 2009.

Normalt med premieökningar

När katastroferna inträffar går pengar ut ur branschen då obligationerna upplöses. Det finns cirka 140 obligationer i marknaden som täcker naturkatastrofer globalt. En naturkatastrof utlöser bara den eller de obligationer som täcker just den händelsen.

När försäkringar förnyas året efter en katastrof blir det normalt med premieökningar, trots att risken inte alls har förändrats. Sannolikheten för en ytterligare katastrof har varken ökat eller minskat efter en orkan eller en jordbävning.

 – Konkret innebär det att ett försäkringsbolag som ställt ut en miljon försäkringar kanske bara kan ställa ut en halv miljon året efter på grund av att de betalat ut skadeersättningar.

Under ett antal år har försäkringsbranschen haft låga premier på grund av relativt få katastrofer, men efter den här hösten väntar höjningar, speciellt i de områden som varit direkt utsatta för orkaner eller jordbävningar. Året har varit ett mycket stort skadeår vilket påverkar försäkringsbranschen globalt.

– Tillgångsslaget cat bonds är okorrelerat med aktier och krediter men cat bonds är inte riskfria även om vi haft hög avkastning i tio år. Vi kan med hög precision förutse hur sannolikt det är att en naturkatastrof inträffar, men inte när. Den största risken i en typisk cat bond-fond är att Florida drabbas av en orkan liknande Grand Miami 1926 eller jordbävningen i San Francisco 1906. En typisk fond tappar då cirka 20 procent i värde.

Okunnighet leder till missuppfattningar

I Sverige är det mest institutioner som investerar i cat bonds.

– Kunskapen om cat bonds försäkringar är relativt låg i Sverige även om den börjar öka.

Det finns också en okunnighet kring cat bonds ansvarsfulla inriktning som är tråkig, anser Robert Lindblom. Många tror att den här sortens fonder och obligationer ”profiterar på naturkatastrofer”.

– I själva verket är det precis tvärtom. Cat bonds förlorar pengar när de utlöses av olika katastrofer, och pengarna går till återuppbyggnad av skadade områden, säger han.

Ska tillföra samhällsnytta

 – Varken aktier eller cat bonds är riskfria. Största risken här i Sverige är att aktiemarknaden kraschar eller att stora kreditpositioner drabbas när räntan går upp. Men för svenska investerare är det egentligen oproblematiskt att satsa i cat bonds. Det är svårare för investerare i Florida som kan drabbas dubbelt, dels av att deras cat bond-fond sjunker i värde, dels att den egna villan där blir totalförstörd i en orkan.

Enda fonden i sitt slag

Entropics fond heter SEF Entropics Cat Bond Fund och är den enda i sitt slag i Skandinavien. Fonden var också den första i världen i sitt slag med en ansvarsfull förvaltningsinriktning.

– Vi tittar utöver allt annat även på vad försäkringssyftet med en cat bond är. Vi utesluter helt fossil energi och obligationens försäkringssyfte ska tillföra samhällsnytta.

Det är ingen risk att tillgångsslaget försvinner. Jorden drabbas av knappt hundra orkaner varje år, medan jordbävningarna är cirka en miljon stycken. Orkaner är i sig bra för världen, konstaterar Robert Lindblom, då deras funktion är att jämna ut värmen på jordklotet.

– De flesta cirkulerar runt på haven och gör nytta, men orsakar förödelse när de går i land och träffar ett område med mycket människor och stora ekonomiska värden. 

Christer Fälldin

Cat Bonds , Katastrofobligationer , Entropics , Orkaner , Jordbävningar