Fed lämnar räntan oförändrad - står fast vid gradvisa höjningar Foto: Manuel Balce Ceneta /AP

Fed lämnar räntan oförändrad - står fast vid gradvisa höjningar

Publicerad 2016-01-27 20:54:00

Fed Som väntat lämnade amerikanska centralbanken Federal Reserve, med Janet Yellen i spetsen, styrräntan oförändrad. Samtidigt håller man alla dörrar öppna för åtgärder vid kommande möten.

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,25-0,50 procent.

Enligt Bloomberg News enkät räknade samtliga 104 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle lämnas oförändrat.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2015, då den höjdes med 25 punkter till ett intervall på 0,25-0,50 procent.

Räntebeslutet var enhälligt.

Endast gradvisa höjningar

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att, givet att inflationen ännu ligger under 2 procent, man kommer att noga bevaka faktiska och väntade framsteg mot målet.

Fed upprepar att manantar att den ekonomiska utvecklingen kommer att ske på ett sätt som talar för "endast gradvisa höjningar" i Fed fundsräntan, räntenivån antas förbli, under en tid, under nivåer som väntas gälla på längre sikt.

"Men den faktiska banan för Fed fundsräntan kommer att bero på de ekonomiska utsikterna så som de visar sig i inkommande data", skriver FOMC.

Arbetsmarknaden förbättrades

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknadsförhållandena fortsatte att förbättras trots att den ekonomiska tillväxten dämpades i slutet av förra året.

Vid föregående FOMC-möte, den 15-16 december, konstaterade kommittén att ny information tydde på att den ekonomiska aktiviteten hade expanderat i en måttlig takt.

Hushållens konsumtion och företagens investeringar har ökat i en måttlig takt de senaste månaderna, och bostadssektorn har förbättrats ytterligare, nettoexporten har däremot varit svag och lagerinvesteringarna har minskat.

Ett flertal arbetsmarknadsindikatorer visar, inklusive stark sysselsättningstillväxt, pekar mot att underutnyttjandet av arbetskraftsresurserna har minskat ytterligare.

Fortsatt låg inflation

Inflationen har fortsatt legat under kommitténs långsiktiga mål, delvis beroende på nedgångar i energipriser och sjunkande priser på andra importvaror.

Marknadsbaserade mått på inflationskompensation har sjunkit ytterligare men enkätbaserade mått på de långsiktiga inflationsförväntningarna har inte ändrats mycket de senaste månadern.

FOMC räknar dock med att med en "gradvis anpassning av hållningen i penningpolitiken" så kommer den ekonomiska tillväxten kommer att öka i en måttlig takt, och arbetsmarknadsförhållandena kommer fortsätta att förbättras.

Inflationen väntas förbli låg på kort sikt, delvis beroende på ytterligare nedgångar i energipriser, men stiga mot 2 procent när de övergående effekterna av energipriserna och importpriserna försvinner och arbetsmarknaden stärks ytterligare

Kommittén stryker en tidigare formulering om att riskerna mot utsikterna för ekonomisk aktivitet och priser är balanserade. I stället noteras att kommittén noga bevakar den globala ekonomiska och finansiella utvecklingen och utvärderar implikationerna för arbetsmarknaden och inflationen, och för riskbalansen beträffande utsikterna.

Direkt